Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në séance gjyqesore, datë 01 Shkurt 2021

01.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

DATË 01 SHKURT 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

U VENDOS

1

SARANDE

00547/12

KUJTIM KONDI (PADITËS: VANGJEL PAPADHIMA, SOFOKLI PAPADHIMA

I PADITUR: KUJTIM KONDI, BASHKIA SARANDË, ASHK Sarandë ne vend te ZVRPP SARANDË,

(RISHIKIM)

S. SADUSHI

Seanca gjyqësore Shtyhet për me date 01.03.2021 ora 10.00

2

LUSHNJE

01247/12

MIHAL GJIKURIA - ASHK LUSHNJE ne vend te ZVRPP LUSHNJE.

‘’

Lenien e ne fuqi te vendimit nr. 165 date 22.02.2012 te Gjykatës se Apelit Vlore

3

KORCE

2145/12

AGRON MERO-BASHKIA KORCE, NJESIA ADMINISTRATIVE POJAN NE VEND TE ISH KOMUNA POJAN.

‘’

Lënien e ne fuqi te vendimit nr. 310 date 03.05.2012 te Gjykatës se Apelit Korçe

4

TIRANE

130/15

HANEM MOHAMED, ABDELAZIZ IBRAHIM,-DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

‘’

Prishjen vendimit te Gjykatës Apelit dhe kthimin çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit Tirane

SHPALLUR MË DATË 01.02.2021  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte