Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 10 Shkurt 2021

10.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 10 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

SHKODER

0997/19

ARGYS YMERI, REZARTA LOPCI,FAHRI YMERI, SABAHETE YMERI, IRISA UMERI – SPITALI RAJONAL SHKODER, TEUTA RRJOLLI, KOMISIONI PER MBROJTJEN NGA DESKRIMINIMI, ZYRA AVOKATURES SE SHTETIT SHKODER

E.PUPE

Prishjen e vendimit nr.219 (996), date 26.02.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit

2.

TIRANE

01050/19

SHOQERIA PERMBARIMORE “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” SH.P.K. – LULZIME CUPI, HEKURAN CUPI, MURAT CELHAKA

Prishjen e vendimit nr.1542, date 04.03.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

3.

TIRANE

01307/19

DRITAN DANAJ – NAIME STASOLI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Dritan Danaj kunder vendimit nr.825, date 07.06.2018 te Gjykates se Apelit Tirane

4.

VLORE

01383/19

TAULANT KORKAJ – DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES

Prishjen e vendimit nr.83, date 28.10.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Vlore dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit

5.

FIER

01620/19

PANDELI PRIFTI, ZHANETA PRIFTI

Prishjen e vendimit nr.62-2019-2670 (513) date 17.05.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier dhe dergimin e ceshtjes ne Gjykaten e Apelit Vlore

6.

TIRANE

01830/19

SHOQERIAS “FUTBOLL KLUB KUKESI” SH.A. – BASHKIA KUKES

Prishjen e vendimit nr.3647, date 21.05.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit

7.

BERAT

01963/19

BASHKIA SKRAPAR – SHOQERIA VELLEZERIT HAZISLLARI” SH.P.K.

Prishjen e vendimit nr.481, date 17.05.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit

8.

KORCE

02051/19

SHOQERIA “JON FILO-GAS” SH.P.K., JOVAN FILO – SHOQERIA “MESSER ALBAGAZ” SH.P.K.

Prishjen e vendimit nr.41-2019-2529 (832), date 15.07.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

9.

TIRANE

02244/19

SHYQYRI BRAHJA, ALUSH BRAHJA, REXHEP BRAHJA, MALIQ BRAHJA, EDMOND BRAHJA, ZAMIRA BRAHJA – BASHKIA TIRANE, AV.SHTETIT

Lenien ne fuqi te vendimit nr.4274, date 13.06.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

10.

TIRANE

02302/19

SHOQERIA “GJIKURIA” SH.P.K. – SHOQERIA “DEMAK” SH.P.K., PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT INA BAJRAMAJ

Prishjen e vendimit nr.4762, date 02.07.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

11.

BERAT

00074/20

JORGOS DOKO – ATP TIRANE, ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE

Ndryshimin pjeserisht te vendimit nr.1018, date 11.11.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat per sa i perket pjeses se derguar ne Gjykaten Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes ne Gjykaten e Apelit Vlore

12.

SHKODER

00193/20

ARDITA RECI, ARTAN RECI, ARLIND RECI – UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI”, FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQERORE I UNIVERSITETIT “LUIGJ GURAKUQI” SHKODER, ADEM BEKTESHI, MIMOZA PRIKU, KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ME SELI QENDRORE TIRANE

Lenien ne fuqi te vendimit nr.1434 (6260), date 10.12.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder.

13.

FIER

00869/20

ENILA HASANI – SHOQERIA TREGTARE “ALBPETROL” SH.A PATOS, KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, AVOKATURA E SHTETIT TIRANE

Prishjen e vendimit nr.62-2020-1912 (454), date 18.06.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

14.

TIRANE

01001/20

ATP – PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT SAIMIR HOXHA, PETRAQ JORJONI

Prishjen e vendimit nr.2390, date 01.07.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

15.

TIRANE

01048/20

HASAN TESHAJ, MBETE TESHAJ, ILIR TESHAJ – “PLUS COMMUNICATION” SH.A

Prishjen e vendimit nr.3171, date 05.08.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

16.

AP.DURRES

01158/20

BARDHYL IBRA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga kerkuesi Bardhyl Ibro, kunder vendimit nr.10-2020-1142 (139), date 05.10.2020 te Gjyaktes se Apelit Durres.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte