Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 10 Shkurt 2021

10.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 10 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANE

01161/19

ZHANETA XHACKA, ILDA XHACKA, GENCI XHACKA – ARTAN ALIAJ, SHOQERIA “STYLE CLUB”

E.PUPE

Ndryshimin e vendimit nr.227, date 20.03.2019 te Gjykates se Apelit Tirane dhe vendimit nr.14256 regj.them., date 09.11.2018 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe rrezimin e kerkeses per vendosjen e mases se sigurimit te padise

2.

DURRES

01242/19

SHOQERIA PERMBARIMORE “FS” SH.P.K. – ARTOR TAHIRI, ILIR TAHIRI, LUTFIJE TAHIRI, MARJETA TAHIRI, FADIL TAHIRI, XHEMAL KERTALLI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoq. “FS” sh.p.k., kunder vendimit nr.10-2019-398/60, date 06.03.2019 te Gjykates se Apelit Durres

3.

AP.DURRES

01977/19

SHOQERIA “DIAMMA” SH.P.K. –BANKA CREDINS, PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ILIR DERVISHI, MARION SH.P.K., NEË XIXA SH.P.K., VASIL LUADHI, GJERGJI LUADHI, MIGENA LUADHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoqëria Tregtare “Diamma” sh.p.k., kunder vendimit nr.10-2019-1014 (128), date 22.05.2019 te Gjykates se Apelit Durres

4.

PERMET

0228/20

DASHNOR HARKA – SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE “3 H” SH.P.K., DALIP LIKAJ

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Dashnor Harka, kunder vendimit nr.20-2019-918/385, date 19.11.2019 te Gjykates se Apelit Gjirokaster

5.

TIRANE

0548/20

ORNELA SHYTI – MISLIM JELLA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Mislim Jella, kunder vendimit nr.66, date 18.02.2020 te Gjykates se Apelit Tirane.

6.

POGRADEC

01236/20

TRITAN AVDULLARI, KRESHNIK AVDULLARI, ALTIN AVDULLARI – KESHILLI I MINISTRAVE, BASHKIA POGRADEC, BARDHYL AVDULLARI, SABAETE CAPOLLARI, QAZIM AVDULLARI

E.PUPE

Lenien ne fuqi te vendimit nr.ska, date 22.10.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqësor Pogradec

7.

SARANDE

0009/21

ANDRIJAN RUMANI – ASLLAN PASHAJ, A.SH.K. DREJTORIA VENDORE SARANDE

Prishjen e vendimit nr.s’ka, date 07.12.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

8.

ELBASAN

0019/21

MIMOZA ALIA – ISMAIL STRINGA , AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE

Prishjen e vendimit nr.938, date 15.10.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte