Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 05 Shkurt 2021

05.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 5 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANE

0507/15

DORINA TILA – SHOQERIA SIGURIMEVE “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SH.A.

E.PUPE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

2.

DURRES

0853/15

SHOQERIA “ZOTO” SH.P.K. – ABDULLA DELIALLISI, ENGJELLUSHE FANI, HILMI DELIALLISI

Mospranim rekursi

3.

TIRANE

01473/15

HASIM BRIMI, MUKADES BRIMI – FATOS BRIMI, SUZANA BRIMI

Mospranim rekursi

4.

DURRES

01800/15

SUADA BERISHA – ANDRIANA SALLAKU, HALIL BERISHA, DHURATA BERISHA, BLEDAR BERISHA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

5.

BERAT

01822/15

TEFTA PEPA, ABDURRAHMAN PERLEPI, HAVA PERLEPI, FRANÇESKA PEPA, JURGEN PEPA – OSHEE (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A.), AV.SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6.

KORCE

02258/15

SERVET LIPO – IDAJETE LIPO

Mospranim rekursi

7.

TIRANE

02375/15

ALBERT CANAJ – SHOQERIA “XHAJS” SH.P.K.

Mospranim rekursi

8.

VLORE

03072/15

MEHMET ISUFI, LINDITA ISUFI – SHOQ. “SHUSHICA” SH.P.K. VLORE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

9.

KORCE

03269/15

SHOQERIA HROMODHOMI ALBANI SH.P.K. – BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. DEGA KORCE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

KOMPETENCA

DATË 5 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

AP. VLORE

01160/20

VERA SHEHAJ – AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, DEGA VLORE

E.PUPE

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Apelit.

Prishjen e vendimit nr.688, date 04.04.2018 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Vlore dhe dergimin e ceshtjes prane Gjykates Administrative te Apelit, per vazhdimin e gjykimit

2.

FIER

01242/20

XHEVAHIRE ÇULLHAJ, HYSNI ÇULLHAJ, ARDITA ÇULLHAJ, SHEFKI ÇULLHAJ, ARJAN LIMKA, XHEVDET FUÇIA, BUJAR FUÇIA, EMINE KACIQI (FUÇIA), MALIQ FUÇIA, YLLI FUÇIA, DASHURIM FUÇIA, AGRON FUÇIA – SHOQERIA O.SH.E.E SH.A, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE

Prishjen e vendimit nr.1147, date 12.11.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier dhe dergimin e ceshjtes prane kesaj gjykate, per vazhdimin e gjykimit.

3.

LUSHNJE

01210/20

ALEKSANDER RAKIPAJ, OLTA RAKIPAJ – ALTIN HAXHIU, ELONA HAXHIU

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Altin Haxhiu, kunder vendimit nr.37, date 27.02.2020 te Gjykates se Apelit Vlore.

Mospranimin e kerkeses se paraqitur nga pala e paditur Altin Haxhiu, per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.37, date 27.02.2020 te Gjykates se Apelit Vlore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte