Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile në dhomë këshillimi, datë 03 Shkurt 2021

03.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 3 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODËR

03728/13

MINISTRIA E DREJTËSISË E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – JETMIR KOPSHTI, HYRIJE KOPSHTI

E.PUPE

Mospranim rekursi

2

TIRANË

00513/15

THEODHOR GJINI – UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A

Mospranim rekursi

3

TIRANË

00515/15

SHOQËRIA “GLOBAL PETROLIUM ALBANIA” SH.A – SHOQËRIA “HALILAJ HOLDIN GROUP” SH.A, BEKIM HALILAJ

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

4

TIRANË

00516/15

RESMI FERKO - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

5

TIRANË

00521/15

BESNIK KAZAZI – PELLUMB BALLIU, ABDULLA DEDEJ, BASHKIM LIKA, KUME DEDEJ, NATASHA LIKA, MALVINA LIKA, LIRI BALLIU, ROVENA BALLIU, A.SH.K (ISH ALUIZNI TIRANË)

Mospranim rekursi

6

TIRANË

00522/15

PËRMBARUESI GJYQËSOR IGLI GUGASHI – ANESTI GOGO, LIDA GOGO

Mospranim rekursi

7

FIER

00577/15

VEZIR DRIZA – ARDIAN DRIZA, ASTRIT DRIZA ENVER DRIZA, BASHKIA FIER (ISH KOMUNA DERMENAS)

Mospranim rekursi

8

KORÇË

00580/15

ZHANI PILIKA – KESHILLI I QARKUT KORCE, SEKSIONI I FINANCES, DRINI HYSKA, DASHAMIR MALKA

Mospranim rekursi

9

KORÇË

00582/15

SOTIR KTONA, NATASHA KTONA – FONDI “BESA”, ZYRA E PËRMBARIMIT GJYQËSOR KORÇË

Mospranim rekursi

10

KORÇË

00583/15

VASILIKA JAKOVA, MARJANA CIFLIKU, ALBERT JAKOVA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE (ISH AGJENSIA QËNDRORE E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË), MARJANA MIO, IRAKLI MIO, ELENI GLOZHENI, MAKSIM MIO,

Mospranim rekursi

11

KORÇË

00587/15

XHOXHI KOÇA - JONEL KOÇA, VALENTINA KOÇA, KRISULA KOÇA

Mospranim rekursi

12

TIRANË

01049/15

SHOQËRIA TOP CHANEL SH.A – SAIMIR KODRA

Shtyhet gjykimi i ceshtjes per nje date tjeter per arsye se gjyqtari Ervin Pupe ka pengese ligjore dhe heq dore nga gjykimi i ceshtjes.

13

TIRANË

01700/15

DRITA DECOLLI – AGRON GJATA, SHOQËRIA “ELIT 2009” SH.P.K

Mospranim rekursi

14

TIRANË

02272/15

IDAJET XHAFAJ – SIGMA SH.A

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

15

TIRANË

03569/15

ISUF BASHA – HAMDI BYLYKU, SELIME BYLYKU, ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANË

Mospranim rekursi

MOSKOMPETENCA

1

BERAT

00044/21

GEZIM GJONI – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, ZYRA VENDORE TE AVOKATURES SE SHTETIT VLORE, BASHKIA SKRAPAR, A.SH.K, ZYRA VENDORE SKRAPAR

Prishjen e vendimit nr.683, date 02.11.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit ne po ate gjykate.

2

VLORE

00061/21

NIQE LLAMBRO – INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, SIGURIMEVE SHOQERORE DREJTORIA RAJONALE VLORE, ZYRA E GJENDJES CIVILE, NJESIA ADMINISTRATIVE NOVESELE, BASHKIA VLORE

Lenien ne fuqi te vendimit nr.1282, date 20.11.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore.

3

GJIROKASTER

01189/20

VASIL COBANI – A.SH.K, DREJTORIA VENDORE GJIROKASTER, SPARTAK SUTA, FATMIR MECANI, MEHMET, RONI, HURIETA, PAJTIM, KUJTIM, BASHKIM, VILSON COBANI

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente gjyk.Adm, te shkalles se pare Gjirokaster.

Prishjen e pjesshme te vendimit nr.349, date 27.06.2019 te Gjykates Adm shkalles se pare Gjirokaster dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane kesaj gjykate.

4

TIRANE

01207/20

“IUTE CREDIT ALBANIA” SH.A

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Kruje.

Prishjen te vendimit nr.220 Rregj. Them, date 15.10.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kruje dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane kesaj gjykate.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte