Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 5 Korrik 2017

05.07.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 05 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DIBER

01717/15

HAJRI HYSENI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 1110, datë 20.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 187, datë 16.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.

2

TIRANE

01752/14

TEUTA VRENAJ, SHPETIM VRENAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Teuta Vrenaj dhe Shpëtim Vrenaj, kundër vendimit nr. 191, datë 12.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

SHKODER

02569/14

KOL VEÇAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kol Veçaj, kundër vendimit nr. 315, datë 24.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

02963/14

SHPETIM SINANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 643, datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

5

KORÇE

04031/14

VASIL PETRE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vasil Petre, kundër vendimit nr. 1732, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 05 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

6

TIRANË

00140/17

SHOQERIA “ KOHA JONE” SH.P.K - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E FINANCAVE, MINISTRIA E MBROJTJES, MINISTRIA E BRENDSHME, PREFEKTURA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

A.MUSKAJ

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga palët dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 3670, datë 07.11.2016 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 05 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

7

VLORË

01232/17

JAKUP XHEMALI - ALUIZNI VLORE, SELAUDIN NGUCAJ ,ETJ

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

8

SHKODËR

01367/17

ROZE PAJA - SPITALI RAJONAL SHKODER

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

9

KRUJE

01365/17

BEDRIJE TOGA - A.T.P TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

10

VLORË

01459/17

BRAHIM BAKAJ - ZYRA E GJENDJES CIVILE TE RRETHIT PRANE PREFEKTURES VLORE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 548, datë 23.04.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte