REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 30.01.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 30 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00771/14

SHOQËRIA “ CARDIO DIAGNOSTIC CENTER HAMBURG/TIRANA - DEGA E DOGANËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

A.DVORANI

Shtyrjen e seances gjyqesore për shpallje vendimi me date 06.02.2018 ora 10.30

2

SHKODER

01940/13

SABAH FERHATI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

A.THANZA

Shtyrjen e seances gjyqesore për shpallje vendimi me date 06.02.2018 ora 10.40

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte