REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.09.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 27 SHTATOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02117/15

NEXHAT HOXHA - MINISTRIA E SHENDETESISE, AGJENSIA KOMBETARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKESORE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Nexhat Hoxha, kundër vendimit nr. 868 datë 23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

02034/15

SHOQERIA "ELBASAN CEMENT FACTORY" SH.P.K - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE , DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE ,AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 1670 datë 07.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

00644/15

SHOQERIA "CITY PARK" SH.P.K -. DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3714 date 08.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po ne atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

02132/15

SHOQERIA "ARTEL" SH.P.K. -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

5

KORÇE

02280/15

KRIKET - 1 SH.P.K. -. DEGA E DOGANES KAPSHTICE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane, kundër vendimit nr.1759 datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

DURRES

01461/15

SHOQERIA " SHALA E CO" SH.P.K -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr.392 date 03.03.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe te vendimit nr. 2036 date 23.07.2013 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Durres dhe dërgimin e çeshtjes per rishqyrtim pranë Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Durres

7

TIRANE

02387/15

SHOQERIA "POWER ELEKTRIK SLABINJE" SH.P.K. -. AVOKATURA E SHTETIT DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "Power Elektrik Slabinje" Sh.P.K, kundër vendimit nr. 1306 datë 04.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

01786/17

KOZETA MAKAJ -. BASHKIA TIRANE

‘’

Shtyre për ne nje date tjeter me shpallje për nje studim me te thelluar te çeshtjes

9

DURRES

02559/15

DIANA BASHA,OSMAN BASHA, VEHIBE BASHA, SUELA BASHA - ETLEVA MURJA, ANASTASIA KARAJ MIMOZA LLACI, PARASHQEVI KARAJ KRTBASHKIA DURRES -XHORXHI KARAJ

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Xhorxhi Karaj kundër vendimit nr.1306 datë 04.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

10

TIRANE

00058/15

SHOQERIA "MARXH" SH.P.K -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

11

TIRANE GJ. KUSHTETUESE

00411/14

BUJAR DEDE- KOMANDA E REPARTIT USHTARAK NR.2001, MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Prishjen e vendimit nr.837 date 23.06.2009 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe te vendimit nr. 8843 date 10.12.2007 te Gjykatës se Rrethit Gjyqesore Tirane dhe dergikin e ceshtje sper rishqyrtim prane Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

12

VLORE

02021/15

ALBANO BREGU -. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Albano Bregu, kundër vendimit nr. 179, datë 12.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

01397/15

SHOQERIA "ALB-MILLENIUM" SH.P.K -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE dhe BASHKIA TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

00233/15

SHOQERIA "MARE-OIL" SH.A -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3233, datë 23.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

00870/15

ADEM DAKOLI dhe YMER DAKOLI -. MINISTRIA E FINANCAVE dhe AGJENSIA E ADMINISTRIMIT TE PASURIVE TE SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA , DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT DHE PASTRIMIT TE PARAVE, MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANE

00255/15

SHOQERIA "ARMO" SH.A -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE dhe XHEVAHIR ZIFLE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

17

TIRANE

01798/15

SHOQERIA ''CKV NOKI ALBANIA'' SH.P.K -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE , DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Apelimit Tatimor, kundër vendimit nr. 561, datë 10.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

00705/15

AHMET ZANI -. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR dhe KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPROTIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, kundër vendimit nr. 2766, datë 03.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

DURRES

00846/15

SHOQERIA "PROQUAL" SH.A -. DEGA E DOGANES DURRES dhe AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 4423, datë 09.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

TIRANE

00848/15

SHOQERIA "MIRESIA " SH.P.K -. SHOQERIA "ARMO" SH.A,AKKP TIRANE, ARJAN VRIONI, ERVEHE VRIONI, GJYLYSHA SHKURTI MINISTRIA E FINANCAVE, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES, SHOQERIA "ARMO" SH.A

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse , kundër vendimit nr. 4176 datë 13.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

GJIROKASTER

01742/15

ERJON XHAXHI , NEZAQET SINOJMERI, TOMOR XHAXHI, ERJON XHAXHI, GANIMET HORMOVA, LUMTURI SHEHU -. ZYRA VENDORE E REGJISRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1492, datë 24.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

VLORE

01873/15

BRAHIM BRAHIMAJ -. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE , ZVRPP VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Brahim Brahimaj, kundër vendimit nr. 3748, datë 14.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

VLORE

01075/15

SHOQERIA "J&B" SH.P.K. VLORE -. DREJTORI RAJONALE TATIMORE VLORE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, kundër vendimit nr. 4227, datë 18.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

TIRANE

02028/15

SHOQERIA "ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS - ABS" SH.P.K , SHOQERIA "PRONET" SH.P.K -. KOMISIONI PROKURIMIT PUBLIK SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Shoqëria “Advanced Business Solutions – ABS” sh.p.k., dhe Shoqëria “Pronet” sh.p.k., kundër vendimit nr. 1776, datë 13.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte