REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇË

00348/18

“ ERG” SH.P.K - DEGA E DOGANËS KORÇË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Heqje dore nga rekursi

A.THANZA

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

2

TIRANE

00379/18

FOTO ANDONI, JORGO ANDONI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Rekurs i Vonuar

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

3

TIRANË

00380/18

ASTRIT KONDAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË

Rekurs i Vonuar

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

4

TIRANË

02078/17

SHOQERIA “ R&T” SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, NJËSIA E TATIM-PAGUESVE TE MËDHENJ TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

5

TIRANË

02292/17

SHOQERIA “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte