REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 27.09.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 26 SHTATOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00475/14

ZENEL VATA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

SHKODER

01333/14

RREGJINA PJETRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

3

SHKODER

03257/14

MIRASH BURIM - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANE

01629/14

SADIK BUZALI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

5

MAT

03984/14

HAXHI LULI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER - ALBTELEKOM SH.A MAT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

SHKODER

03292/14

GJELINE GAVOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gjelinë Gavoci, ndaj vendimit Nr.138, datë 06.02.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

KAVAJE

02982/14

ARIAN ANDONI - ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE

Heq dore relatori i çështjes për shkak se ka pengesë ligjore.

8

TIRANE

02705/14

ARBEN RUSI - DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.1 E QYTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditur Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Qytetit, ndaj vendimit Nr. 492, datë 05.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

KORÇE

00301/14

SHOQERIA “SKËNDERBEU” SH.P.K - DREJTORIA E TATIM TAKSAVE KORÇE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

TIRANE

00013/14

SHOQERIA “ HOUSE OF ARTS” - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë dhe Avokatura e Shtetit, ndaj Vendimit Nr.2132, datë 22.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11

SHKODER

03296/14

“ CALZATURIFICIO ADELCHI” SH.P.K SHKODER - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Calzaturificio Adelchi” shpk, ndaj Vendimit Nr.801, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12

TIRANE

03814/14

SHOQERIA “ EUROPEAN PACKING SOLUTIONS” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “European Packing Solutions” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.2876, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

ELBASAN

02731/14

ARDJAN NASUFI - ZYRA ARSIMORE GRAMSH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ardjan Nasufi, ndaj vendimit Nr.1749, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

ELBASAN

00324/14

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN - FABRIKA E ÇIMENTOS ELBASAN

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

15

ELBASAN

02735/14

LUAN MULLAMETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

16

TIRANE

02615/14

IKE BALLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

17

TIRANE

02790/14

FATBARDHA HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

18

TIRANE

00474/14

SOSE DEDAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr.2099, datë 17.10.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë.

19

SHKODER

03541/14

NIKE KOLAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

20

DURRES

00074/14

NDRIÇIM KASA, FLUTURA KASA, LEME KASA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES - ZYHDI HARIZI, - BASHKIA E QYTETIT DURRES

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 26 - 27 SHTATOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

21

TIRANE

02260/17

KADRI PAZARI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES

A. DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 416, datë 06.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykata kompetente lëndore.

22

TIRANE

02258/17

SKENDER BASHA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 412, datë 05.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykata kompetente lëndore.

23

TIRANE

02259/17

KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE - BASHKIA BULQIZE , ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BULQIZE

Prishjen e vendimit nr. 165, datë 16.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykata kompetente lëndore.

24

TIRANE

02421/17

MYSERET RAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2205, datë 22.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

25

TIRANE

02424/17

SHOQERIA “ DELIU GROUP” SH.P.K - DREJTORIA TATIM TAKSAVE, BASHKIA KRUJE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 3406, datë ( 31003-03235-80) datë 17.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Prishjen e vendimit dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor për kundërshtimin e NJ-VL nr. 882/2 prot, datë 30.12.2016 të palës së paditur DTT Bashkia Krujë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte