PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 26 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

01450/18

BASHKIM SALILLARI - REPARTI USHTARAK NR. 6670 QENDRA E PERSONELIT REKRUTIMIT, MINISTRIA E MBROJTJES ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 830 (80-2018-849), datë 07.03.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

2

TIRANË

01476/18

GËZIM TOSKA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 12, datë 13.02.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte