PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 22 MAJ 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00899/18

MUHARREM GJOCAJ - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

A.THANZA

Prishjen e vendimit nr. 10431, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

2

VLORË

00959/18

MANUSHAQE TËRPO - PREFEKTI I QARKUT BERAT

Lënien në fuqi të vendimit nr. 4, datë 18.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte