REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

01352/16

SHOQËRIA “ ALBCHROME” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ, AVOKATURË MINISTRISË SË FINANCAVE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë, Avokaturës së Shtetit pranë Ministrisë së Financave kundër vendimit nr. 2150 ( 86 -2016 - 468), datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative Apelit.

2

MAT

03452/14

ABDI NELI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, ndaj vendimit Nr.2773, datë 03.07.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

LEZHË

02985/14

HAXHI XHAKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Lezhë, ndaj vendimit Nr. 518, datë 06.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

TIRANË

04007/14

XHEVRIJE DYFEKÇIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr.2839, datë 07.07.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

LEZHE

03001/14

GJELE LLESHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

FIER

02723/14

VUSHE TAFA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier, ndaj vendimit Nr.859, datë 19.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

TIRANË

02804/14

ALBAN KARABASHI - DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE TIRANE, MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES - LICEU ARTISTIK “ JORDAN MISJA” TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 998, datë 24.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

8

TIRANË

01672/14

MARGALINA MULLISI - QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TE FEMIJEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qëndra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, ndaj vendimit Nr.672, datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANË

01788/14

EDUARD RUÇI - DREJTORIA E SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Eduard Ruçi, ndaj vendimit Nr.55, datë 16.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

FIER

02094/14

TATJANA MALAJ - DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE FIER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

11

TIRANË

02406/14

MIMOZA TELEGRAFI - QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TE FEMIJEVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

12

TIRANË

00058/16

SHOQËRIA “ 2 AM STUDIO” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “ 2AM Studio” dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 2037, datë 30.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANË

00608/16

SHOQERIA “ FENI KORÇA” SH.A - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

14

TIRANE

01418/16

VOJSAVA KOTE - DREJTORIA E PERGJITSHME E TATIMEVE - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 1755, datë 22.06.2016 të Gjykatës Adminitrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

15

SHKODER

01042/15

VESEL CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

16

SHKODER

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

17

SHKODER

01034/15

SIMON PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 19 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

18

TIRANE

01624/17

BENULA LAME - SHKOLLA E MAGJISTRATURES E R.SH

A.FULLANI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se pare Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim po kësaj gjykate me të njëjtin trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte