REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 19 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01086/16

ILIRJAN PROKO - MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE E RINISE TIRANE

E QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise, DAP, kundër vendimit nr.504 datë 10.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

TIRANE

01587/16

KADIME MANI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1989 date 04.07.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 1013 date 02.03.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane

3

TIRANE

01268/17

SHOQERIA "PLUS COMMUNICATIONS" SH.A - AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, AVOKATURA E SHTETIT - SHOQERIA "VODAFONE ALBANIA" SH.A , SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 26.07.2017

4

DURRES

00168/17

XHAVIT USHINA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DRSSH DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2928 date 30.09.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykata por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

00094/17

MINISTRIA E MBROJTJES - PRESIDENTI I REPUBLIKES-PIRO AHMETAJ

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte