REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 20.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 19 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

4

APEL ADM TIRANË

02365/15

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE SE SHQIPERISE - KESHILLI I MINISTRAVE I R.SH, AVOKATURA E SHTETIT

A FULLANI

Ndryshimin e vendimit nr. 23 date 28.09.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe shfuqizimin pjesërisht te aktit administrativ VKM nr. 953 date 29.12.2014, ne nenin 11 pika 2, për profesionin e avokatisë

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte