REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

D ATË 18 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SARANDË

00412/14

SUBI MATA - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR, INUK TIRANË, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR, DEGA SARANDË, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK VENDOR KOMUNA KSAMIL

A.DVORANI

Lënien ne fuqi te vendimit nr. 310 date 30.05.2013 te Gjykatës se Apelit Gjirokastër

2

SHKODËR

01355/14

FAHRI SOVALI - ZYRA RAJONALE E ALUIZNIT SHKODER, KUJTIM ÇINARI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER

Prishjen vendimit nr. 154 date 07.02.2014 te Gjtykates Administrative te Apelit dhe kthimin e cehstjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues

3

SHKODËR

01038/15

SHOQËRIA “ BEKIMI” SH.P.K PUKË - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË

A.FULLANI

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

4

APEL ADM TIRANË

02365/15

DHOMA KOMBETARE E AVOKATISE SE SHQIPERISE - KESHILLI I MINISTRAVE I R.SH, AVOKATURA E SHTETIT

Shtyrjen e seancës gjyqësorë për shpallje vendimi me date 19.07.2017 ora 10.30

5

TIRANE

00027/16

SHOQERIA "QËNDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR" SH.P.K - ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË - MINISTRIA EKONOMISË TREGTISË ZHVILLIMIT DHE SIPËRMARRJES, AVOKATURA E SHTETIT

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 1597 date 12.07.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte