REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 13.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 13 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

31001-01107-00-2015

OSMAN LEVANAKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

XH.ZAGANJORI

Ndryshimin e vendimit nr. 579 date 17.02.2014 te Gjykatës Administrative te shkalles se Pare Tirane dhe te vendimit nr. 163 date 04.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe rrëzimin e padisë.

2

TIRANË

31001-01191-00-2015

DRITAN BERISHA - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje me qellim qe pal paditese te siguroje nje avokat

3

TIRANË

31003-02278-00-201

RESHAT HOXHA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT - HAXHIRE BAJRAKTARI, HAMIDE VATHI ( KARAJ), SABRIE DASHI, CAJE VATHI ( KARABASHI), EDMOND VATHI

( REKURS I VONUAR)

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 2466 date 17.01.2011 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 985 date 15.02.2011 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësorë Tirane.

4

TIRANË

31003-02190-00-2017

SHOQËRIA “ JONI 2004” SH.P.K - ZYRA QËNDRORE E RREGJITRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME BERAT

( REKURS I VONUAR)

Vendosi: lënien ne fuqi te vendimit nr. 803 date 05.04.2012 te Gjykatës se Apelit Tirane.

5

MAT

11243-01650-00-2013

AHMET JANGULLI - GJYKATA E SHKALLËS SË PARË DIBËR - ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

A.THANZA

Duke qene se një nga anëtaret e trupit gjykues ka pengesë ligjore deri ne caktimin e anëtarit te ri të trupit gjykues seanca gjyqësorë shtyhet për ne nje ate tjete rme shpallje

6

TIRANË

31001-00519-00-2014

DAFINA XHAMAQI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË

Prishjen vendimit nr. 5 date 23.12.2013 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte