REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 12 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

02734/14

QIBRA BARUNI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, PRANVERA GAZHELI, HANZE GJOSHI, IKBALE FICO, HIDAJETE BUSHATI, KUDRETE HALLVAXHIU, ZENEL ZENELI, IRMA ZENELI, ENKELEDA ZENELI, TEUTA FERRA, ARJANA LUMAJ, ZELIHA QOSHJA, QEMAL MYSHKU, MEREME SHIMA, NURI MYSHONOVIQ

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 993, datë 24.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

2

TIRANË

01181/16

NURI PETI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR , AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

3

TIRANE

02344/15

RAMADAN NDREAJ - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

A.FULLANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANE

02351/15

ENGJËLL MATRAXHIU - MINISTRIA E MBROJTJES, INSTITUTI I STUDIMIT DHE PROJEKTIMEVE TE MBROJTJES, AVOKATURA E SHTETIT , ZYRA VENDORE TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes kundër vendimit nr. 1820 datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANË

00057/15

DRITAN SELO - KUVENDI I R.SH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Shqipërisë kundër vendimit nr. 2554 datë 26.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

TIRANË

00811/16

BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 34 (86-2016-152) datë 16.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

VLORË

01459/16

SHOQERIA TRASOILGROUP SH.A - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES FIER, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

Prishjen e vendimit nr. 1063, datë 09.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1120, datë 23.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

8

TIRANË

01502/16

KOL KAMSI - KUVENDI I SHQIPERISE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Shqipërisë kundër vendimit nr. 874 datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

BERAT

01537/16

SHOQERIA “ RENCI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE BERAT, DREJTORIA E APELIMIT PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Pushimin e gjykimit te çështjes në Gjykatën e Lartë

10

TIRANE

00465/17

SHOQERIA “ PEMA KONSTRUKSION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE LEZHE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Pushimin e gjykimit te çështjes në Gjykatën e Lartë.

11

GJYKATA KUSHTETUESE

03647/15

Kërkues: THIMJO DHROSO - VASIL ÇUNI, BASHKIA SARANDE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Thimjo Dhroso kundër vendimit nr. 468 datë 07.12.2009 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

12

TIRANE

01765/16

MARKETIN TOPALLAJ - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA PERMBARIMORE TIRANE - AGRON QUKU, AHMET SULSTAROVA, AJETE SULSTAROVA, BESIM BERISHA, ENIS SULSTAROVA, HAXHI BARDHI, LIRI ELEZI, NEXHMIE BERISHA, ROBERT CABEJ, SAMI SULSTAROVA, VALDETE SUVALI, ZAIM BARDHI

A.FULLANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje, për arsyet si më poshtë:

Relatorja e çështjes ka paraqitur kërkesë për heqje dore nga gjykimi i kësaj çështje, ne referim te nenit 72 - 75 te K.Pr.Civile.

Pala paditëse kërkon përjashtimin e relatores.

13

TIRANE

02214/15

ENVER KALOSHI - DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE ( ISH AKP) - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KRUJE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

14

SHKODER

01042/15

VESEL CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 19.07.2017.

15

SHKODER

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 19.07.2017.

16

SHKODER

01034/15

SIMON PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 19.07.2017.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 12 - 13 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

17

TIRANË

01549/15

RITVAN GJINI, ZAMIRA GJINI - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE, KESHILLI I MINISTRAVE I R.SH, AVOKATURA E SHTETIT

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokati i Shtetit pranë Avokatit të Shtetit pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar, kundër vendimit nr. 2724, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 12 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

18

VLORE

01674/17

SHOQERIA “ A&A OIL 10” SH.A- DREJTORIA E DOGANES DEGA FIER

A.FULLANI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Shkalles se pare Vlore dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte