Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 12 Korrik 2017

13.07.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 12 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ELBASAN

00552/14

KUJTIM NEZHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan, ndaj vendimit Nr. 605, datë 17.09.2013 i Gjykatës së Apelit Durrës.

2

TIRANË

02157/14

RRAHIME PLAKU - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr.1259, datë 08.04.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANË

03098/14

LAZAM KARRSH - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr.554, datë 10.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

KORÇË

04223/14

IRINI MUÇLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

5

SHKODËR

01748/15

MARK GJONMARKAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

TIRANE

00082/17

LUMNIJE VOKOPOLA, ENEIDA HOXHA ( VOKOPOLA), ALBENS VOKOPOLA - AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMORE INFORMALE ( ALUIZNI) TIRANE, SKENDERIE GORÇE, MYNYVRE SPAHO - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

Pala e paditur në datë 11.07.2017 ka paraqitur pranë sekretarisë gjyqësore kërkesën për përjashtimin e trupës gjykuese nga shqyrtimi i kësaj çështje.

Në këto kushte, Kolegji Administrativ i Gjykatës se Lartë vlerëson që kjo çështje objekt gjykimi të shtyhet deri në shqyrtimin e kësaj kërkese nga një trup tjetër gjykues pranë Gjykatës së Lartë, në referim të nenit 72- 75 të K.Pr.Civile.

7

TIRANË

01272/17

ADRIAN FULLANI - BANKA QENDRORE E SHQIPERISE, KUVENDI I SHQIPERISE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 843, datë 01.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit me këtë ndryshim:

Konstatimin e pavlefshmërisë absolutë të vendimit nr. 64 datë 18.09.2014 të Kuvendit të Shqipërisë.

8

TIRANË

02382/16

MANDETA MINXHOZI - UNIVERSITETI I TIRANËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Mandeta Minxhozi dhe pala e paditur Universiteti i Tiranës, ndaj vendimit Nr.2868, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANË

01015/17

DENION MEIDANI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 12 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

10

TIRANË

00327/16

SHOQËRIA “ MEDIASOFT ALBANIA” SH.P.K - MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte