REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 13.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 12 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORË

31001-01076-00-2015

KADRI NUHU - KËSHILLI I QARKUT FIER

XH. ZAGANJORI

Gjykata vendosi te shtyje me date 26.12.2017 seancën gjyqësore.

2

DURRËS

31001-04591-00-2014

SHOQËRIA "BONITA" SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

3

TIRANË

31001-00058-00-2015

SHOQËRIA "MARXH" SH.P.K -DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANËS TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

kalimin e çështjes administrative me nr.31001-00058-00-2015 për unifikim ne Kolegje te Bashkuara.

4

DIBËR

31003-00654-00-2015

BEHAR SULEJMANI - SHËRBIMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM (SH.K.B), PRANË MINISTRISE SË BRENDSHME TIRANË

Shtyrjen e seancës gjyqësore për te shpallur vendimin me dt. 19.12.2017 ora 10.00

5

VLORË

31001-00585-00-2014

PREFEKTI I QARKUT VLORË - Trashëgimtarët ligjor të DHOKSIA DUKA, JANI DUKA, NIKO DUKA, BASHKIA HIMARË - JANI DUKA

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 617 date 10.10.2013 te Gjykatës se Apelit Vlore dhe dërgim e çështjes për rishqyrtim ne Gjykaten Administrative te Apelit.

6

GJIROKASTËR

31001-03665-00-2014

ARMAND BAJRAMI - ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË

Prishjen e vendimit nr. 1726 date 13.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë Gjykate por me tjetër trup gjykues.

7

DIBËR

31003-04572-00-2014

LIRIM SHUBLEKA - DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE

Lenie ne fuqi te vendimit nr.2539 date 25.06.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit.

8

KORÇË

31003-04081-00-2014

SPARTAK BUNDO - DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE KORÇE

Prishjen e vendimit nr.1510 date 07.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 21 date 04.02.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçe.

9

GJIROKASTËR

11241-02389-00-2013

ARJAN TUSHE - PREFEKTI I QARKUT GJIROKASTËR

A.THANZA

Lënien ne fuqi te vendimit nr.402 date 17.07.2013 te Gjykatës se Apelit Gjirokastër.

10

TIRANË

31001-00519-00-2014

DAFINA XHAMAQI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË

një nga anëtaret e trupit gjykues ka pengese ligjore çështja do dale ne janar me shpallje publike.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte