REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 15.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 12 - 13 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01573/16

SHOQERIA "OPTIMA INVESTMENTS" SH.A. -DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Optima Investments” sh.a., kundër vendimit nr. 2050, datë 06.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

VLORE

01696/15

GADIOLA PRIFTI -A.L.U.I.Z.N.I. SH.A

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale, kundër vendimit nr. 666, datë 03.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01726/15

PETRIT BECERI -MINISTRIA E MJEDISIT PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE TIRANE, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekurseve të të paditurve, Drejtoria e Shërbimit Pyjor Tiranë si dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, kundër vendimit nr. 4293, datë 26.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

01202/15

BEKTASH MANDRI -AGJENCIA E MBROJTJES SE KONSUMATORIT TIRANE

‘’

- Lenien ne fuqi te vendimit nr. 4099 date 06.11.2014 te Gjykatës se Administrative te Apelit Tirane lidhur me detyrimin e palës se paditur ti paguaje paditësit pagën e 2(dy) muajve e 7 (shtate ) dite deri ne përfundim te kontratës se punës.

-Ndryshimin e vendimeve dhe rrëzimin e padisë për pjesët e tjera te kërkimit.

5

TIRANE

01181/15

ENGJELL DEDJA -INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, DREJTORIA E SHERBIMEVE MBESHTETESE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 3146, datë 17.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

KORCE

01184/15

GENTIAN BICI -DREJTOIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

7

TIRANE

01191/15

DRITAN BERISHA -DREJETORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Shtyrje e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje.

8

TIRANE

01178/15

BRUNILDA TUSHAJ (PELLUMBI) -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E SHENDETESISE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

DURRES

01166/15

RIFAT DODA -DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Durrës, kundër vendimit nr. 4453, datë 10.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

01162/15

GLADIOLA DILKA -AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Kredive, kundër vendimit nr. 308, datë 20.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

01107/15

OSMAN LEVANAKU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Shtyrje e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje.

12

TIRANE

1116/15

NAZMI BERBERI -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE, MINISTRIA E MJEDISIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 175, datë 05.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

1114/15

PANDELI BOCI -MINISTRIA E BUJQESISE ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, kundër vendimit nr. 300, datë 19.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

03143/17

ENDRIT PICOKA -KUVENDI I SHQIPERISE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Kuvendi i Shqipërisë, kundër vendimit nr. 3116/3256, datë 04.07.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

01563/15

ILIR MIMANI -AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kundër vendimit nr. 829, datë 22.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

BERAT

01473/15

HODO HASANI -DEGA E DOGANES BERAT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

17

TIRANE

01469/15

SHYQYRI BYLYKU -NJESIA E MBIKQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, kundër vendimit nr. 562, datë 10.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

KORÇE

01446/15

PELLUMB TUXHARI -DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE KORCE, DREJTORIA E AUDITIT TE BRENDSHME PRANE MINISTRISE SE BUJQESISE USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORI

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2138 date 29.05.2014 te Gjykatës se Administrative te Apelit Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

19

TIRANE

01228/15

MATILDA PARLLAKU - MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

20

GJIROKASTER

00900/16

SHOQERIA "BUKA" SH.P.K. -DEGA E DOGANES KAKAVIJE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Buka sh.p.k, kundër vendimit nr. 866 datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

01179/17

SHOQERIA "EKLIPS" SH.P.K -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Eklipsi sh.p.k kundër vendimit nr. 3502 datë 26.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

TIRANE

00612/16

SHOQERIA "SMAPE" SH.P.K -DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA E PERGJITHSHME, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Smape sh.p.k kundër vendimit nr. 2969 datë 10.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

VLORE

01226/15

ENEIDA MUHAREMI -DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE,TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlorë, kundër Vendimit Nr. 258, datë 13.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

01170/17

SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Plus Communication sh.a. kundër vendimit nr. 3384 datë 24.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

TIRANE

01005/15

ERJOLA LIKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E METEROLOGJISE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, kundër Vendimit Nr. 3726, datë 09.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

KORCE

00951/15

ALBERT MALCELLARI -DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit Nr. 4253, datë 19.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

TIRANE

00691/15

KUJTIM SHEHU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 3635, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

28

VLORE

00711/15

ORINDA LLOSHI -ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, FIER, ZQRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit Nr. 351, datë 25.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

29

TIRANE

00743/15

BUJAR JAUPI -REPARTI USHTARAK NR.4001, REPARTI USHTARAK NR.4009

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Komanda Mbështetëse dhe Qendra e Riparimit dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së Forcave të Armatosura, kundër Vendimit Nr. 4268, datë 20.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

30

TIRANE

00891/15

ZABIT TROCI -ADMINISTRATOR I SHOQERIVE HUAMARRESE PRANE M. FINANCAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, kundër Vendimit Nr. 2040, datë 22.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

31

VLORE

00887/15

MIGENA PLLAKA -DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4279, datë 20.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

32

KORCE

00947/15

KRISTIAN JONUSLLARI -DREJTORIA E POLICISE QARKU KORCE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Kristian Jonusllari, dhe palës së paditur, Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, kundër Vendimit Nr. 4221, datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

33

TIRANE

00308/15

PELLUMB CELA -SHERBIMI INFORMATIV SHTETEROR

‘’

Prishjen e vendimit nr. 12280, datë 09.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 2147, datë 15.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

34

TIRANE

00297/15

MATILDA VAKO -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

35

DURRES

01241/15

MEHMET BORSHI -AUTORITETI PORTUAL DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 27 date 19.01.2015 te Gjykatës se Administrative te Apelit Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

36

TIRANE

01015/15

LIRIM ABAZI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit Nr. 3814, datë 16.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

37

GJIROKASTER

01256/15

MEHMET ZHUPA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër, kundër Vendimit Nr. 417, datë 04.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

38

SHKODER

01012/15

SERTON MIRASHI -ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT E PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, kundër vendimit nr. 1245, datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

39

TIRANE

02689/17

GASPER KOKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit Nr. 3076, datë 29.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

40

TIRANE

01039/15

GJYLNARE KACANIKU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit Nr. 2798, datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

41

TIRANE

01017/15

KETI KUMBE (MARGARITI) -DREJTORIA E PERGJITHSHME E AUTORITETIT TE USHQIMIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3275 date 29.07.2014 te Gjykatës se Administrative te Apelit Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

42

DURRES

01097/15

JULIAN VYSHKA -KRYEREGJISTRUESI I REPUBLIKES, ZQRPP ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe palës paditëse, z. Julian Vyshka, kundër Vendimit Nr. 351, datë 25.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

43

TIRANE

01411/15

ARJAN HOXHA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore (dhome këshillimi) ne seance gjyqësore për në një date tjetër me shpallje

44

TIRANE

01429/15

MARLINA PANOTI -AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kundër Vendimit Nr. 3834, datë 17.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

45

BERAT

01639/15

ARTAN LINO -PREFEKTURA E QARKUT BERAT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Prefekti i Qarkut Berat, kundër Vendimit Nr. 4470, datë 11.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

46

TIRANE

01556/15

BESAR GAZIDEDE -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit Nr. 462, datë 09.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

47

TIRANE

01414/15

SUELA ZENELAJ -MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

48

TIRANE

01404/15

OLIMBI ARAPI -AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 380 date 27.02.2015 te Gjykatës se Administrative te Apelit Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

49

GJIROKASTER

01377/15

GENTIAN QURKU -DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR SARANDE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Gentian Qurku, kundër vendimit nr. 3309, datë 09.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

50

TIRANE

01544/15

ALBERT MIHAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte