REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 10.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 10 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

02313/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANË - ABDULLA XHAMETA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME - SHAZIVAR DERVISHI, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Shtyhet për me date 24.04.2018 ora 10.30

2

TIRANË

02840/14

AGIM MATRAKU - REPARTI USHTARAK NR. 3300 RINAS, TIRANË

‘’

Prishjen e vendimit nr. 700 date 13.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgim e çështjes ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

TIRANË

02044/13

PËLLUMB MOLLA- MINISTRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT - AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E FINANCËS

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte