REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 16.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 06 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

00399/18

UNIVERSITETI SHKODER” LUIGJ GURAKUQI” PERMBARUESI GJYQËSOR PAVLIN DODA - SHOQERIA “ CURRI” SH.P.K

A.THANZA

Prishjen e vendimit nr. 4313, datë 09.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës Administrative të Apelit.

Të njoftohen gjykatat përkatëse me mosmarrëveshjen.

2

TIRANE

00390/18

PERSONI FIZIK FLORIE QAMO - AUTORITETI KOMBETAR PER SIGURINE DHE EMERGJENCAT NE MINIERA

Prishjen e vendimit nr. 7435, datë 14.09.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

3

KORÇE

00401/18

MARTIN HICKA - PROKURORIA E PERGJITHSHME TIRANE, PROKURORI I PERGJITHSHEM

Prishjen e vendimit nr. 3365 (80-2017-3429) datë 06.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit .

4

TIRANE

00287/18

AUTORITETI KOMBETAR PER SIGURINE DHE EMERGJENCAT NE MINIERA - PERSONI FIZIK FLORIE QAMO

Prishjen e vendimit nr. 9240, datë 06.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

5

TIRANE

00391/18

SULEJMAN TAHIRI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Prishjen e vendimit Nr. 637, datë 02.10.2017 i Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së Apelit Tiranë për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

6

KORÇE

00346/18

SHOQERIA “ GUSTO OIL” SH.P.K - DEGA E DOGANES KAPSHTICE, DREJTORIA E PERGJTHSHME E DOGANAVE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1810 (762), datë 01.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

7

VLORE

00283/18

QEDERI RAKIPAJ - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

Pushimin e shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

8

TIRANE

00374/18

ANITA MICI - KESHILLI I LARTE I DREJTESISE (KLD)

Prishjen e vendimit nr. 23 ( 80-2018-320), datë 15.01.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së lartë, si gjykatë kompetente.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte