PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 24 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

01842/14

SHOQËRIA “ BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD” - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr.2346 date 05.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

2

TIRANË

00020/18

OSMAN HAKA, BESNIKE HAKA, MELTINA HAKA - MINISTRIA E MBROTJES, NDERMARRJA “ MEICO”, SHOQERIA “ ALBADEMIL” SH.P.K

Proçesi i tejzgjatur - Kthim për rigjykim - Ngjarja e Gërdecit

Prishjen e vendimit nr. 4129 date 04.10.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

3

KORÇË

00282/18

“ CENOLLI” SH.P.K - DEGA E DOGANES KORÇË, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATI I SHTETIT PRANE ZYRES VENDORE KORÇE - “ GFI ALBANIA” SH.P.K

Heqje dore nga e drejta e padisë

Prishjen e vendimit nr. 4586 date 07.11.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe te vendimit nr. 223 date 05.05.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçe dhe rrëzimin e padisë.

4

BERAT

03297/13

LUAN BRAHO, PËRPARIM ÇOBO - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE NE MINISTRINE E FINANCAVE

A.THANZA

Shtyhet për ne nje date tjeter me shpallje

5

TIRANË

02313/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANË - ABDULLA XHAMETA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME - SHAZIVAR DERVISHI, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Shtyhet me date 08.05.2018 ora 10.00 për shpallje vendimi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte