PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 8 MAJ 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02862/14

NAZMI DACI - EDUART SPAHIA - IRENA SPAHIU, KOMUNA VAQARR TIRANË, FLORIAN SPAHIU, RUSTEM SPAHIU, NEVILA SPAHIU, XHEMAL SPAHIU, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROTJES SË TOKËS PRANË KËSHILLIT TË QARKUT TIRANË - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

A.DVORANI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

2

TIRANE

03505/17

SHOQËRIA “ LURA” SHP.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE TIRANË, MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit Tirane

3

TIRANË

02313/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANË - ABDULLA XHAMETA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME - SHAZIVAR DERVISHI, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit Tirane

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte