REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 31.01.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 30 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00259/16

FATOS SHEHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE, DREJTORIA E DOGANES TIRANE

A.THANZA

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-00259-00-2016 akti, datë 24.02.2016, për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

2

TIRANË

01539/16

“ SIMMONS EDECO LIMIDET” DEGA NE SHQIPERI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-01539-00-2016 akti, datë 28.09.2016, për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

3

TIRANË

00447/17

SHOQERIA TERNA S.A - DEGA SHQIPERI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE. DREJTORIA E PERGJITHSHME E PERGJITHSHME E TATIMEVE, ( DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR), AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANË

01425/17

SHOQERIA FUSHE - KRUJE CEMENT FACTORY SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-00608-00-2016 akti, datë 06.05.2016, për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

5

TIRANE

02579/17

SHOQERIA “ TRISS NDERTIM” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Mospranimin e rekursit për çështjen administrative me nr. 31003-02579-00-2017 akti, datë 26.09.2017, për shkak të heqjes dorë të paditësit nga rekursi.

6

TIRANE

03289/17

ALFRED ABAZI - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 30 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

7

ADM APEL

00120/18

GEDI FARMA SH.P.K - KESHILLI I MINISTRAVE ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 5713, datë 01.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

8

ADM TIRANE

00076/18

MARASH MARASHI - INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1666-369, datë 13.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

9

TIRANE

00023/18

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR - SHOQERIA “EUROSIG” SH.A

Prishjen e vendimit nr. 9063, datë 31.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

10

TIRANE

00028/18

DUHIJE VORBSI, IDRIZ VORBSI, LEJLA TABAKU, MERIBAN DERHEMI, MELIHA BEJA, XHEVDET VORBSI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 770, datë 02.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

11

TIRANE

03561/17

SHOQERIA “ DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 4060, datë 25.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

12

APEL TIRANE

03358/17

KADRI DEMNERI - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte