REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 01.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 27 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

02089/15

ILIRJAN BAKIAJ -MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR BERAT

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Shërbimit Pyjor Berat, kundër vendimit nr. 767, datë 15.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

02142/15

MIMOZA KURTI -MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit të paditëses, Mimoza Kurti, kundër vendimit nr. 1177 (109), datë 28.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

02138/15

RAMIZ GOJANI -QENDRA E SHERBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT dhe MINISTRIA E BRENDSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit të Ministrisë së Brendshme, kundër vendimit nr. 1136, datë 22.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

VLORE

02157/15

BESNIK BEDINI -MINISTRIA E DREJTESISE, GJYKATA E APELIT VLORE

‘’

Mospranimin e rekurseve të Avokaturës së Shtetit dhe palës së paditur Gjykata e Apelit Vlorë, kundër vendimit nr. 1687, datë 12.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

02194/15

DASHNOR VISHA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, dhe rekursit të paditësit, Dashnor Visha, kundër vendimit nr. 1502, datë 24.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

01352/15

EMILIANA KOLA -AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kundër vendimit nr. 483, datë 11.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

01332/15

DASHAMIR PACI -DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër, kundër vendimit nr. 3603, datë 01.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

01348/15

BELINDA DYRMISHI -MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

TIRANE

01362/15

ALDO PLAKU -FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETSOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, kundër vendimit nr. 567, datë 20.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

03193/15

SHOQERIA "PLUS COMMUNICATIONS" SH.A -AUTORITETI I KONKURRENCES-AKEPAUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, SHOQERIA VODAFON ALBANIA SHA, AVOKATURA E SHTETIT

(heqje dore nga rekursi)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

11

TIRANE

02007/15

ALBAN ABAZAJ -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit Nr. 949, datë 07.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

VLORE

02181/15

KRENAR GJONBRATAJ -DREJTORIA ARSIMORE VLORE- SHOQATA E INVALIDEVE TE PUNES TE SHQIPERISE, DEGA VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Arsimore Vlorë, kundër Vendimit Nr. 1703 (237), datë 07.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

KORÇE

02279/15

ALI XHAKO -DRJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT KORÇE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

VLORE

02269/15

MAJLINDA ILJAZI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORE

‘’

Heq dore relatori nga shqyrtimi i çeshtjes

15

TIRANE

02253/15

SHKELQIM KALEMI -MINISTRIA E DREJTESISE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit kundër Vendimit Nr. 4985/820 Regjistri Themeltar, datë 28.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

DURRES

02235/15

MIRLINDA CEKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Entit Kombëtar të Banesave, kundër Vendimit Nr. 1840, datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

FIER

02176/15

RESMIE SHEHU -BASHKIA BALLSH

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Mallakastër, kundër Vendimit Nr. 1572, datë 01.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

02141/15

ARBEN HAJDARMATAJ -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

19

TIRANE

02143/15

ALBANA HODAJ -AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Autoritetit Shëndetësor Tiranë, kundër Vendimit Nr. 1635, datë 02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

VLORE

02098/15

DHIMITER TOMORRI -PREFEKTI I QARKUT BERAT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Prefekti i Qarkut Berat, kundër Vendimit nr. 1763, datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte