REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 28.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00498/14

ARTAN GUÇE, FATOS MALIQAJ - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT, AVOKATURA E SHTETIT

A.THANZA

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

2

VLORE

00628/14

ZEQIR ÇOBANAJ, AGIM ÇOBANAJ, AGRON ÇOBANAJ - DREJTORIA E PLANIFIKIMIT URBAN ( ISH KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT) PRANE BASHKISE VLORE, ILIR RAMA, SHOQERIA “ ILFA” SH.P.K

Mospranim rekursi.

3

GJY.LARTË

00656/14

ARJAN LALA - DREJTORIA TAJONALE E BUJQESISE DHE USHQIMIT ELBASAN Rishkim vendimi

Shtyhet për në datën 20.03.2018 ora 12.00, për tu shqyrtuar me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtar.

4

TIRANË

00666/14

XHEMALI CUNGU - KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES, MINISTRIA E MBROJTJES

Mospranim rekursi.

5

TIRANË

00993/14

VASIL ÇAVO - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

6

TIRANË

01126/14

SHOQERIA “ INSIG” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E NJESISE SE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

7

MAT

01238/14

HAJREDIN RUCI, SADIK MURATI, ENVER STONJA, SHKUERE KETA - HASAN LLESHI, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MAT, ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

8

SHKODËR

02387/14

BETIME GJORRETA - KOMUNA BËRDICË, QARKU SHKODËR

Mospranim rekursi.

9

DURRËS

02033/17

SAIMIR ( VASIL) PALLASHI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK, BASHKIA ELBASAN, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES - DALIP HANOLLI

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

Mospranim rekursi.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 27 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

10

TIRANË

00490/14

SHOQATA E PRONAVE MERTIRAJ - KESHILLI I MINISTRIA - MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES, KESHILLI I QARKUT VLORE, KOMUNA VLLAHINE VLORE, AVOKATURA E SHTETIT

A.THANZA

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

11

APEL TIRANE

03017/14

HAJRIE MUZHAQI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranim rekursi.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 28 SHKURT 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

12

APEL ADM

00373/18

ARTUR OSMËNI - ZYRA E GJËNDJES CIVILE PRANË BASHKISË VLORË, ZYRA E GJËNDJES CIVILE, QARKU VLORË

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1331, datë 24.11.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

13

ADM APEL

00372/18

K.L.P DOLOMITE - BASHKIA ORIKUM

Prishjen e vendimit nr. 1262, datë 11.11.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore

14

DURRES

00338/18

GËZIM KAZAZI - D.T.R ELBASAN, D.A.T TIRANE

Mospranimin e ankimit kundër vendimit nr. 1106, datë 15.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte