PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 NËNTOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

04463/14

ALI MURAJ - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANËS VLORË

A.DVORANI

Mospranim rekursi të paraqitur nga pala paditëse Ali Muraj, ndaj vendimit nr. 3353, datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

TIRANË

04499/14

SHOQËRIA “ DELTA 1” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISË SË FINANCAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

3

KORÇË

04507/14

EDISON KODRALLI - MINISTRIA E FINANCES TIRANË, DEGA E THESARIT KORÇË - PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KORÇË

Prishjen e vendimit nr. 316, datë 07.10.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe të vendimit nr. 41-2013-1017 ( 482, datë 27.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

4

TIRANË

04588/14

ABEDIN ORUCI- INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR TIRANË

Mospranim rekursi të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar Tiranë, ndaj vendimit nr. 3163 datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

DURRËS

04593/14

OSMAN JAZO - DREJTORIA E PËRGJITHSHMË E POLICISË SË SHTETIT

Mospranim rekursi të paraqitur nga pala paditëse Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit nr. 2851 datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

DURRËS

04565/14

BUJAR THARTORI - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS - SHOQËRIA “ A.E DISTRIBUTION” SH.P.K

Mospranim rekursi të paraqitur nga pala paditëse Bujar Thartori, ndaj vendimit nr. 1791 datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

APEL TIRANË

02241/18

HILDA BASHA, ELJANA MITRO, MIMOZA CECA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE

Mospranim rekursi të paraqitur nga Hilda Basha, Eljana Mitro dhe Mimoza Ceca, ndaj vendimit nr.73 datë 15.05.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 27 NËNTOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

8

VLORË

02663/18

FAIME KËRCUKU - PREFEKTURA FIER, FERIZ KAJOLA, SHKËLQIM KAJOLLI, ARJAN KAJOLLI

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 62-2018-1957 (509), datë 12.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

9

DURRËS

02704/18

NAIM PISHA - AGJENSIA KOMBËTARE E MJEDISIT TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 930, datë 03.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

10

SHKODËR

02614/18

BUJAR DEMUSHI - ROZARTA DEMUSHI ( CELAJ) - ZYRA E GJENDJES CIVILE TROPOJË, ZYRA E GJENDJES CIVILE BUJAN

Prishjen e vendimit nr. s’ka, datë 16.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

11

DURRËS

02605/18

MINUSHE DANGA - DREJTORIA RAJONALE WE SIGURIMEVE SHOQËRORE ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 10-2018-1083-395, datë 28.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

12

APEL TIRANË

03032/18

KOMISIONI QËNDROR I ZGJEDHJEVE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. s’ka, datë 25.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte