PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 26 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

1018/15

SHPETIM BACI -. MINISTRIA E DREJTESISE, DREJTORI E PERGJITHSHME E BURGJEVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shpëtim Baçi, palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, dhe Avokaturës së Shtetit kundër Vendimit nr. 1811, datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

00994/15

SOTIRAQ VEIZI -. MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palëve të paditura, Ministria e Financave dhe Departamenti i Administratës Publike, Vendimit nr. 3646, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

3

GJIROKASTER

00298/15

ZHANETA LAVDANITI , ENEA LAVDANITI, SHOQERIA "DOPLER TIRANA" SH.P.K, -. BASHKIA SARANDE,

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

4

BERAT

01393/15

SHOQERIA "ARSA" SH.P.K -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

5

TIRANE

01360/15

ARJANA KOLO -. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

‘’

Mospranimin e rekursit të personit të tretë, Departamenti i Administratës Publike, kundër Vendimit Nr. 440, datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

DURRES

01204/15

SAJMIR KACANJA -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES dhe
AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

7

TIRANE

02460/15

ORLANDO NUHO -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Përgjithshme e Doganave, dhe rekursit të palës paditëse, Orlando Nuho, kundër Vendimit nr. 1845, datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

VLORE

02178/15

LLAZAR KAZANXHI -. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, kundër Vendimit nr. 574, datë 03.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

VLORE

02008/15

MAJLINDA DOGA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit Nr. 1428 (161), datë 18.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

01511/15

SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K -. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) per me date 03.07.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte