PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 25 SHTATOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03370/14

BANKA KOMBETARE TREGETARE SH.A - ZYRA E QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

2

TIRANË

03475/14

MARSELA THANASI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ndaj vendimit Nr.1221, datë 07.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

SHKODËR

03429/14

AGOSTIN SMAKAJ - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK VENDOR, BASHKIA KOPLIK

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Agostin Smakaj, ndaj Vendimit Nr.724, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

DURRËS

03464/14

SHOQERIA “ JORK” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

5

TIRANË

03719/14

ELMIR ISAKU - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, ndaj vendimit Nr.1230, datë 23.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6

TIRANË

00309/14

SHOQËRIA “GECI” SH.P.K ( SHOQËRIA PËRTHITHËSE E” ALBANIAN CONSORTIUM” SH.A - MINISTRIA E TURIZMIT KULTURËS RINISË DHE SPORTEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Kulturës, ndaj vendimit Nr.2005, datë 09.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7

SHKODËR

03689/14

VIKTOR VELA- INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK KOMBËTAR, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK DEGA SHKODËR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Viktor Vela, ndaj Vendimit Nr.460, datë 04.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

KUKËS

03340/14

SELMAN LALA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Selman Lala, ndaj Vendimit nr.797, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

SHKODËR

03748/14

SHOQËRIA “MODI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, ndaj Vendimit Nr.372, datë 26.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

TIRANË

03837/14

MUSA TOLA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Musa Tola, ndaj vendimit Nr.2259, datë 04.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11

TIRANË

03769/14

FONDACIONI PËR KUTURËN DHE ARTET “ FAN NOLI” - KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS RINISË DHE SPORTEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Fondacioni për Kulturën dhe Artet “Fan Noli”, ndaj vendimit Nr. 2764, datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12

TIRANË

03819/14

AGRON DIBRA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj Vendimit nr.2751, datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANË

03829/14

SHUKRI ALLARAJ - MINISTRIA E DREJTËSISË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shukri Allaraj, ndaj vendimit Nr.437, datë 03.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

SHKODËR

03831/14

SHEMSIJE GJYLBEGAJ, KUJTIME NAJPI, IKBALE KALI, ALMA PODGORICA, ERVJOLA HOTI - KUJTIM DOKOVI, MEHDI GALI, KOMUNA RRETHINA SHKODËR SEKSIONI I ADMINISTRIMIT E MBROTJES SË TOKËS SHKODËR, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHKODËR, K.V.VT.P PRANË PREFEKTURËS SHKODËR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shemsije Gjylbegaj, Kujtime Najpi, Ikbale Kali, Sabaehte Kali (Qalli), Alma Podgorica (Kali), Ervjola Hoti, ndaj vendimit Nr.2152, datë 02.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15

TIRANË

03898/14

SHOQËRIA “ ALBA CERAMIKA” SH.P.K- DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë, ndaj Vendimit Nr.3015, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16

TIRANË

03914/14

HYSNI GURI - KOMUNA BËRZHITË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hysni Guri, ndaj vendimit Nr.2347, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

KOMPETENCË - JURIDIKSIONE

DATË 25 SHTATOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

17

TIRANË

01791/18

MIMOZA DATJA - KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJENË SHËRBIMIT CIVIL. ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të ndërmjetëm datë 28.06.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

18

DURRES

01896/18

KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË, PRANË PREFEKTIT TË QARKUT DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 52, datë 07.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

19

KRUJË

02083/18

ALI TAFILI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 105, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë me këtë ndryshim:

Dërgimin e akteve për shqyrtim Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si gjykatë kompetente lëndore.

20

TIRANË

01861/18

ERDI NAÇO - MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT, INSPEKTORATI SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE

Prishjen e vendimit nr. 3198, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente lëndore.

21

TIRANË

01828/18

PASHK KOLAJ - AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, AVOKTURA E SHTETIT

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 506, datë 06.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe vendimit Nr. 3898 ( 80-2017-3983), datë 13.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së Apelit Tiranë për vazhdimin e gjykimit, si gjykata kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

22

TIRANË

01860/18

SAZAN KANANI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 410, datë 15.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

23

VLORË

01930/18

SHOQËRIA ALBPETROL - BASHKIA KUÇOVË, KËSHILLI I BASHKISË KUÇOVË

Prishjen e vendimit nr. 687, datë 04.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

24

VLORË

02072/18

SHOQËRIA “ ILIRIA” SH.P.K, SHOQËRIA “ FUTURE TELECOM” SH.P.K, SHOQËRIA “ BERNET “ SH.P.K, PERSONI FIZIK “ EDUART AZIZOLLI, PERSONI FIZIK” SHABAN MERKAJ” - BASHKIA BERAT, KËSHILLI I BASHKISË BERAT

Prishjen e vendimit nr. 867, datë 27.06.2

018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte