PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 24 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03745/14

PËLQIM ABAZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

ELBASAN

00271/14

BARDHYL IBRO - DREJTORIA E POLICISE QARKUT ELBASAN, DREJTORIA E POLICISE SHTETIT TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

3

VLORË

00572/14

BAKI HAXHIAJ - MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, DEGA E THESARIT VLORË - PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANË

01434/14

QEFSERE ZYFI - DREJTORIA NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT TIRANË, MANTHO ZYFI

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

5

KORÇË

00791/14

FOTINI SELISHTA - ZYRA RAJONALE E SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR KORÇË, SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR PRANË MINISTRISË SË PUNËS, ÇËSHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TË BARABARTA TIRANË.

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

TIRANË

03368/14

QEFSERE ALLAI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Qefsere Alla, ndaj vendimit nr. 930, datë 20.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

TIRANË

03763/14

SHOQËRIA “ ALBA TRANS” SH.P.K - AUTORITETI I KONKURENCËS

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

8

FIER

03808/14

SHOQËRIA TREGU I SHITJES ME SHUMICË FRUTAVE - PERIME LUSHNJE - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHMEB TË TATIMEVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

9

DURRËS

04078/14

KALEM SALLAKU - REXHEP SALLAKU, ZVRPP DURRËS

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 24 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

10

ADM TIRANË

02420/18

UNIVERSTITETI I TIRANES, REKTORATI I UNIVERSITETIT TË TIRANËS, AVOKATURA E SHTETIT - PERMBARUESI GJYQËSOR ZEF MACAJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1337, datë 12.04.2018 të Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja funksionale.

11

ADM DURRËS

02418/18

SHOQËRIA DETARE GRANDI NAVI VELOCI - MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJITIKES ETJ

Prishjen e vendimit nr. s’ka, datë 07.03.2018 të Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte