REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 02.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 24 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DIBER

01436/1414

TEFTA DACI - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT BASHKIA DIBER, ARBEN CYPI , HYSEN DASHI

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr. 34 datë 16.01.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe te vendimit nr. 226 dt 10.06.2013 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Dibër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare

KRUJE

04135/14

SHOQERIA "ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION" (AMC) SH.A - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR , BASHKIA FUSHE-KRUJE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Albanian Mobile Communication sh.a., kundër Vendimit Nr. 2994, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

2

TIRANE

03261/14

SHOQERIA "ADME" SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE,DREJTORIA RAJONALE E TATRIMEVE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 11243, datë 11.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Vendimit Nr. 2598, datë 01.07.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

3

DURRES

03396/14

LIRIM BAJRAMI - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

4

TIRANE

04305/14

BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT - AUTORITETIT I MBIKQYRJES FINANCIARE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Byroja Shqiptare e Sigurimeve, kundër Vendimit Nr. 40, datë 10.07.2014 Gjykata Administrative e Apelit.

5

KORÇE

04329/14

LILJANA PIJA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORCE- THOMA PIJA

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Liljana Pija, kundër Vendimit Nr. 2057, datë 26.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

SHKODER

02997/14

ANDREA SHLLAKU - INUV PRANE BASHKISE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Andrea Shllaku, kundër vendimit nr. 583, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

KORÇE

01755/17

ROLAND SADIKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Prishjen e vendimit nr. 1584 datë 13.04.2017 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 799 date 28.12.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçe.

8

TIRANE

03118/14

ASTRIT MANOPULLI - MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 427, datë 03.03.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues

9

TIRANE

04456/14

DILE GEGAJ - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DRSSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit Nr. 2166, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

04591/14

SHOQERIA "BONITA" SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

11

TIRANE

03717/14

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A - ZYRA QENDRORE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, TIRANE, ZVRPP MALESI E MADHE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit Nr. 3042, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

KORÇE

04033/14

SHPQERIA "GEDI" SH.P.K, POGRADEC -. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK VENDOR, PRANE BASHKISE POGRADEC

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Pogradec, kundër Vendimit Nr. 680, datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

SHKODER

04141/14

REXHEP ISUFI , HAZIZS ISUFI, RUZHDI ISUFI. HILMI DULI, KESHILLI I KOMUNES RRETHINA SHKODER, ZVRPP SHKODER

‘’

seanca e sotme gjyqësore (dhome këshillimi) shtyhet për ne nje date tjetër me shpallje

14

KORÇE

01755/17

ROLAND SADIKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1584 datë 13.04.2017 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 799 date 28.12.2015 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Korçe

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte