REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 25.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 24 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

00791/15

SHOQËRIA “ KELI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

XH.ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Keli” sh.p.k, kundër vendimit nr. 2191, datë 03.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANË

00798/15

SHOQËRIA TREGTARE “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DRETORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “A.E.Distribution” sh.p.k, kundër vendimit nr. 57, datë 21.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANË

01094/15

SHOQËRIA “ CREDINS LEASING” SH.A - DREJTORIA TATIMORE RAJONALE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Credins Leasing” sh.a, kundër vendimit nr. 146, datë 29.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

4

VLORË

00157/16

SHOQERIA “ DURO” SH.P.K - DEGA E DOGANES BERAT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Duro” sh.p.k, kundër vendimit nr. 2255, datë 28.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

GJIROKASTËR

00009/17

“ ROSELIA” SH.P.K - DEGA E DOGANES TRE URAT PERMET

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Roselia” sh.p.k, kundër vendimit nr. 3685 (86-2016-824), datë 09.11.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANË

02445/17

“ JT INTERNATIONAL TIRANA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “JT International Tirana” sh.p.k, kundër vendimit nr. 1879, datë 04.05.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

VLORË

02053/16

“ LUANI” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITSHME E DOGANAVE, DEGA DOGANORE BERAT, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Luani” sh.p.k, kundër vendimit nr. 1677, datë 15.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANË

01376/17

ELIRA SAKIQI, TAMARA AGOLLI - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranimin e rekursit të paditëseve Elira Sakiqi dhe Tamara Agolli, kundër vendimit nr. 648, datë 16.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte