PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 22 MAJ 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00034/15

SHKOLLA JOPUBLIKE "MIHAL EKONOMI" Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës si dhe rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 2300, datë 05.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

2

DIBER

00190/15

INSTITUCIONI I PREFEKTIT TE QARKUT DIBER PESHKOPI KUNDËR. KOMUNA LUZNI, RRETHI DIBER, HALIL REXHEPI

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër, kundër vendimit nr. 3580, datë 30.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

ELBASAN

01732/15

PREFEKTI I QARKUT ELBASAN Kundër. JORGI TOCI, AVOKATURA E SHTETIT -SITKI CEREKJA

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Prefekti i Qarkut Elbasan, dhe rekursit të personit të tretë, Sitki Çerekja, kundër vendimit nr. 981, datë 13.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

VLORE

02011/15

SHOQERIA "ARMO" SH.A. Kundër. DEGA E DOGANES FIER, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4376, datë 04.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

00390/15

MALIQ MALIQI Kundër. KOMITETI SHQIPTAR I BIRESIMIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

6

TIRANE

02438/15

MYZAFER ELEZI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 969, datë 13.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00906/15

XHEVAHIR LUCA Kundër. GARDA E REPUBLIKES , MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHMEE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

DURRES

00839/15

SHOQERIA " HAZIRI" SH.P.K Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE TIRANE, AGJENSIA RAJONALE E MJEDISIT TE QARKUT DURRES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

TIRANE

00560/15

HABIB MUHO Kundër. BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E URBANISTIKES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Habib Muho, kundër vendimit nr. 4069, datë 05.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit

10

VLORE

02440/15

BORDI I KULLIMIT VLORE-SARANDE Kundër. SHOQERIA "ALEKSANDER & KE" SH.P.K

‘’

Kolegji vendos te shtyje séancen gjyqesore ( dhome keshillimi) per ne nje date tjeter me shpallje.

11

LEZHE

00218/15

GJIN SULI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE LEZHE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, kundër Vendimin nr. 2041, datë 22.05.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

12

TIRANE

00293/15

SHOQERIA "NEON" SH.A Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj, kundër Vendimit nr. 2868, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

13

TIRANE

01364/15

SHOQERIA "77 ELEKTRONIK CASINO" SH.A Kundër. NJESIA E MBIKQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

0097/15

SHOQERIA "PIENVIS" SH.P.K Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 2634, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

01900/15

SHOQERIA "FLORIDA" SH.P.K dhe SHOQERIA "LIRIDONI GROUP" SH.P.K Kundër. MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE dhe KOMISJONI I PROKURIMIT PUBLIK- SHOQERIA "NNT.PRO-ING" SH.P.K

‘’

Te shtyhet seanca gjyqesore (dhome këshillimi) për në një date tjetër me shpallje.

16

TIRANE

02462/15

SOKOL KODRA dhe RINIJE KODRA Kundër. BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT URBANISTIK DHE TERRITORIT dhe KRT BASHKIA TIRANE- SHOQERIA "PERXHOLLA" SH.P.K

‘’

Prishjen e Vendimit nr. 1929, datë 22.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykuese.

17

TIRANE

01920/15

SHOQERIA "SZ-05" SH.P.K. Kundër. KOMUNA FARKE, QARKU TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë, kundër Vendimit Nr. 1766, datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të ApeliT

18

KURBIN

01343/15

SABRI JACAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT LEZHE dhe KOMISARIATI I POLICISE KURBIN- DREJTORIA E AUDITIMIT TE BRENDSHEM NE SEKTORIN PUBLIK PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhë, kundër Vendimin Nr. 129, datë 28.01.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit.

19

VLORE

02563/15

ADRIAN CILAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE QARKU BERAT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Adrian Cilaj, kundër Vendimit nr. 2207, datë 22.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

01495/15

HAMIT DUSHAJ Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR TE URBANISTIK KOMBETAR dhe SHOQERIA PERMBARIMORE "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE" SH.P.K

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër Vendimit nr. 101, datë 29.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte