REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 23.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 21 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00839/14

MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME - PERMBARUESI GJYQESOR AGIM SULÇE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 2600, datë 06.12.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

2

ELBASAN

03154/14

SHEFIT HASA - KOMUNA PAPER

Prishjen e vendimit nr. 912, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për rishqyrtim, me tjetër trup gjykues.

3

ELBASAN

03757/14

METUSH RAMA - ZYRA ARSIMORE GRAMSH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Arsimore Gramsh, ndaj vendimit Nr.2678, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

BERAT

04067/14

GEZIM GODUNI - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE SKRAPAR

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

5

TIRANE

03248/14

ISMAIL MEMA - AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

Prishjen e vendimit nr. 1248, datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

6

VLORE

00063/13

KRISTO DHIMOLEA - DREJTORIA E PERGJTHSHME E ARKIVIT TE SHTETIT TIRANE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

7

FIER

04073/14

“ SILVI CONSTRUKSION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria “Silvi” Construksion sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.2435, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

TIRANE

04091/14

RAMADAN IBAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME AGJENSISE SE TRAJTIMIT TE KREDIVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme Agjensisë së Trajtimit të Kredive, ndaj vendimit Nr.2893, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

TIRANE

04364/14

BLERIM BOCI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, ndaj vendimit Nr.987, datë 24.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

TIRANE

00473/14

KRISTAQ THOMO - ENTI KOMBETAR I BANESAVE, ZYRA E AVOKATISE “REXHEPAJ & KAMBO”

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Kristaq Thomo kundër vendimit nr. 652, datë 05.12.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11

TIRANE

00974/14

ANI ÇAKËRRI - QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE, BASHKIA E TIRANËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 39, datë 16.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

KUKES

01098/14

FLORI PEPOSHI - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale Arsimore Kukës kundër vendimit nr. 147, datë 06.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

01226/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT - SHOQERIA” EUROIL” SH.A

SHTYHET PER TU SHQYRTUAR NE DHOME KESHILLIMI ME 5 GJYQTAR, NE DATEN 12.12.2017.

14

KRUJE

01360/14

SHIOQERIA “ NDERTIMI KRISTIAN” SH.P.K - KOMUNA NIKEL KRUJE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

15

LUSHNJE

01745/14

ISLAM SARAÇI - BASHKIA LUSHNJE, ARBEN KUKA

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të

caktohet në një datë tjetër me shpallje

16

ELBASAN

02046/14

SHOQERIA “ RETO” SH.P.K- KOMUNA PERPARIM, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

17

LEZHE

02555/14

DRITAN NDOJ - DEGA E THESARIT LEZHE, MINISTRIA E FINANCAVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Financave kundër vendimit nr. 603, datë 04.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

18

KAVAJE

02496/14

BASHKIM KALEMI - BASHKIA RROGOZHINE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Bashkia Rrogozhinë, kundër vendimit nr. 1567, datë 07.05.2014 të Administrative të Apelit.

19

LEZHE

02970/14

RINA GJIKA - KOMUNA SHENGJIN, LEZHE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Komuna Shëngjin, kundër vendimit nr. 271, datë 20.02.2014 të Administrative të Apelit.

20

FIER

02548/14

GALIP TROKA

Prishjen e vendimit nr. 214, datë 12.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

21

TIRANË

00085/14

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE - SHOQERIA EUROIL SH.A

SHTYHET PER TU SHQYRTUAR NE DHOME KESHILLIMI ME 5 GJYQTAR, NE DATEN 12.12.2017.

22

TIRANË

01010/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ, BEKTASH AGA

Prishjen e vendimit nr. 541, datë 15.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

23

ELBASAN

02154/14

SHOQERIA “ RETO” SH.P.K - AGJENSIA RAJONALE E MJEDISIT ELBASAN, ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 21 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

24

APEL ADM

03222/14

ILIR KAIMI - DREJTORIA E SIGURIMIT TE INFORMACIONIT TE KLASIFIKUAR

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, ndaj vendimit Nr. 7, datë 27.12.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 21 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

25

ADM DURRËS

03355/17

VASIL NISI, DHIMITER NISI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 665, datë 21.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin, si gjykatë kompetente lëndore.

26

VLORË

03354/17

MILIKA NERANXI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Prishjen e vendimit nr. 1120, datë 18.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vijimin e gjykimit.

27

TIRANË

02873/17

NIASI SURELI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2692, datë 19.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

28

SHKODËR

03002/17

BASHKIA SHKODER - LUIGJ PREKA, SAID FISHTA - K.L.SH

A.THANZA

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1528 ( 5457), datë 15.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

29

TIRANË

03008/17

ELISABETA MUSTA - FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR

Prishjen e vendimit nr. 3503 ( 80-2017-3564), datë 18.09.2017 të Gjykatës së Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

30

SHKODËR

03133/17

SPIRO LERAJ - PROKURORI I PERGJITHSHEM TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3417 ( 80-2017-3474), datë 11.09.2017 të Gjykatës së Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

31

GJIROKASTËR

02955/17

APOSTOL RAMI - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTER

Lënien në fuqi të vendimit nr. 605 ( 31154-01459-85-2017) akti, datë 28.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

32

TIRANË

03020/17

ELENICA MISHTO - NOTORE MIMOZA SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 5525, datë 19.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte