REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 21 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00043/15

GEROND SHEHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.1 E QYTETIT TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Qytetit Tiranë, kundër vendimit nr. 3460, datë 18.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

VLORE

00599/15

DESANTILA ORIZAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPOTIT RRUGOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT RRUGOR, BERAT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Berat, kundër vendimit nr. 1694, datë 12.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

DURRES

00202/15

LILJANA LUCA - AUTORITETI PORTUAL DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Portual Durrës, kundër vendimit nr. 1735, datë 13.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

DURRES

00067/15

FADIL PICARI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E HEKURUDHAVE SH.A, DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave sh.a., Njësia e Biznesit të Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore, Durrës, kundër vendimit nr. 1630, datë 08.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

VLORE

00187/15

BESNIK DEMAJ - KOMUNA QENDER, VLORE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

6

ELBASAN

00248/15

BRIAN TIRANA Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK GRAMSH

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik Gramsh, kundër vendimit nr. 4077, datë 06.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00750/15

ERVIN DERVISHI - DREJETORIA E PERGJITHSHME POLICISE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

DURRES

00753/15

KUJTIM ILJAZI -DREJTORIA E PERGJITHSHME DETARE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 32 date 21.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

9

GJIROKASTER

00771/15

ROBERT MACI -NENPREFEKTI SARANDE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Nënprefekti Sarandë, kundër vendimit nr. 145, datë 29.01.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

00267/15

ARBEN MESHI - DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 3067, datë 15.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte