REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 20 MARS

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

02274/15

AJET SHALA - AGJENSIA E LAGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMORE INFORMALE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Ndërtimore Informale, kundër vendimit nr. 1955, datë 23.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

02244/15

LINDITA CENOLLI -. QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TE FEMIJEVE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

3

TIRANE

02233/15

XHEMAL SALIAJ -. PROKURORIA E PERGJITHSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Prokuroria e Përgjithshme, dhe rekursit të paditësit Xhemal Saliaj, kundër vendimit nr. 963, datë 11.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

02240/15

SAZAN CANAJ -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

5

TIRANE

04098/14

NAZIF KOLLDANI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1979, datë 21.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

02902/14

ZYHRA XHAKANI -. QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TE FEMIJEVE PRANE BASHKISE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

7

VLORE

03766/14

SKERDINA STEFA, KOSTA KORES-. ZYRA E GJENDJES CIVILE PRANE PREFEKTURES VLORE, ZYRA E GJENDJES CIVILE PRANE BASHKISE VLORE

‘’

Prishjen e vendimit nr.773 date 29.04.2014 te Gjykatës se Apelit Vlore dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

8

TIRANE

02037/15

DRITA BARDHI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1449, datë 18.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

02360/15

NATASHA KARAJ dhe FERITA KARAJ -. KOMANDA E FORCAVE TOKESORE TE USHTRISE, REPARTI 1001 ZALLHERR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ferit Karaj dhe Natasha Karaj, kundër vendimit nr. 1291, datë 04.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

01102/15

XHEMAL BAJRI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1915, datë 20.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

VLORE

02101/15

LEFTERI KOROVESHI -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier, kundër vendimit nr. 1576, datë 01.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

LUSHNJE

02494/13

MAKSIM ZHUKA- VANGJEL TASHI BASHKIA DIVJAKE

ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME LUSHNJE

Prishjen e vendimit nr.352 date 21.05.2013 te Gjykatës se Apelit Vlore dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

13

TIRANE

00411/16

SAIMIR DUKA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 1791, datë 15.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

GJ. KUSHTETTUESE

00396/16

KERKUESE - KIMETE HASA,

TE INTERESUAR - AKKP, ENTI I BANESAVE DURRES, FATBARDHA DAJA, LUMTURI SEFERKOLLI, PERPARIM SEFERKOLLI, VERA SERJANAJ

‘’

shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje deri ne plotesimin e trupit gjykues.

15

TIRANE

03449/14

DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORE PRIVATE -. MINISTRIA E FINANCAVE dhe MINISTRIA E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANE

03135/14

SHOQERIA "EUROSIG" SH.A ( PADITES- EUROSIG" SH.A -AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE, TIRANË ( Rishikim)

‘’

Shtyrjen e séances e gjyqesore (dhome keshillimi) per ne nje date tjeter me shpallje .

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte