REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 20 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

LEZHE

02042/14

PREFEKTI I QARKUT LEZHE ( KOMISONI I VERIFIKIMIT TE TITJVE TE PRONESISE) - KOMUNA SHENKOLL, ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LEZHE - PRENG LLESHI, GJON MARKU, FRAN VATA, LUIGJ MARKU, LINDITA MARKU, GJIN MARKU, BARDHOK MARKU, NDREC MARKU, GJERGJ MARKU, PRENA MARKU, GJERGJ MARKU, BARDHE MARKU

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 779, datë 23.12.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për gjykim Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente.

2

KUKËS

02328/14

DASHAMIR PALUSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Dashamir Palushi, ndaj Vendimit nr.707, datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

FIER

00140/14

KRISTAQ THANASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Prishjen e Vendimit nr. 701 (60-2013-1130), datë 12.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

KRUJE

02371/14

SHOQERIA “ MILIS BRICK” SH.A - KOMUNA THUMANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “MILIS BRICK” sh.a, ndaj vendimit Nr. 335, datë 25.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANE

02127/14

MINISTRIA E MJEDISIT , AVOKATURA E SHTETIT -AGJENSIA E KTHIMIT DHE E KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, HAMIDE GOCI, GËZIM DASHI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KRUJE, SHOQERIA “ HOCJA” SH.P.K

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative .

6

GJIROKASTER

01069/14

MUHEDIN SULEJMANI - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT GJIROKASTER

Prishjen e vendimit nr. 134, datë 05.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, me tjetër trup gjykues.

7

KUKES

02234/14

GAZMEND KORBI - DREJTORI I POLICISE SE BURGJEVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 699, datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, me tjetër trup gjykues.

8

TIRANË

01984/14

KOSTANDIN BELLO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Ka hequr dorë relatori i çështjes.

9

SHKODËR

01336/14

BEPIN LUFI - ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER - FRANC NOGA, FERDINAND GJELUCI, VITORE DEDA, LEOPOLD SHKRELI,

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, ndaj vendimit Nr. 414, datë 18.07.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

10

TIRANË

00020/18

OSMAN HAKA, BESNIKE HAKA, MELTINA HAKA - MINISTRIA E MBROTJES, NDERMARRJA “ MEICO”, SHOQERIA “ ALBADEMIL” SH.P.K

Proçesi i tejzgjatur - Kthim për rigjykim - Ngjarja e Gërdecit

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

11

TIRANË

00510/16

ARTA SAJKA - KUVENDI I R.SH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ndaj vendimit Nr. 2704, datë 16.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë .

12

TIRANË

00922/16

BISLIM AHMETAJ - MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJËRAVE, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe pala e paditur Departamenti i Administratës Publike, ndaj vendimit Nr. 581, datë 17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

KORÇË

00282/18

“ CENOLLI” SH.P.K - DEGA E DOGANES KORÇË, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATI I SHTETIT PRANE ZYRES VENDORE KORÇE - “ GFI ALBANIA” SH.P.K

Heqje dore nga e drejta e padisë

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 20 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

14

KORÇE

00531/18

ALBERT BRAHIMLLARI - KESHILLI I BASHKISE KORÇE

A.DVORANI

Lënien në fuqi të vendimit 397, ( 932), datë 02.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte