REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 20.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 20 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03971/14

FITNETE TAULLARAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë , kundër vendimit nr. 2966, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

SHKODËR

03313/14

GURI BESHI - MINISTRIA E BUJQËSISË USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

3

SHKODËR

03010/14

LINDITA PALI - PREFEKTURA E QARKUT LEZHE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

4

ELBASAN

03063/14

GURE KERCYKU - DREJTORIA E SHERBIMIT PUBLIK, ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shëndetit Publik Elbasan, kundër vendimit nr. 1785, datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

VLORE

03981/14

GRAMOZ XHERIMEJA - BASHKIA BERAT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

6

ELBASAN

03152/14

KUJTIM KISHTA - KOMUNA KODOVJAT, GRAMSH

Mospranimin e rekursit të të paditurit Komuna Kodovjat, Rrethi Gramsh kundër vendimit nr. 1572, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

LEZHË

03145/14

NOSH NIKULAJ - DREJTORIA E SHERBIMEVE TE BRENDSHME E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR NE MPCSSHB TIRANE, ZYRA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL LEZHE

Mospranimin e rekursit të të paditurit Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme e Shërbimit Social Shtetëror në MPCSSHB, Tiranë, kundër vendimit nr. 371, datë 26.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANË

03133/14

AVNI JAKU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të paditësit Avni Jaku, kundër vendimit nr. 885, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

VLORË

03456/14

ZAMIRA BASHLLARI (LAMAJ ) - UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË

Mospranimin e rekursit të paditurit Universiteti “Ismail Qemali”, kundër vendimit nr. 629, datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANË

02528/17

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS - SHOQËRIA "DURRËS CONTAINER TERMINAL" SH.A.

( Ankim i veçantë, problem procedural)

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 03.04.2018.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 20 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

GJYK.LARTË

00656/14

ARJAN LALA - DREJTORIA TAJONALE E BUJQESISE DHE USHQIMIT ELBASAN

Rishikim vendimi

A.THANZA

Mospranimin e kërkesës kërkuesit Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Elbasan për rishikimin e vendimit të formës së prerë Nr. 2981(13-2013-5644), datë 17.10.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte