PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORË

00798/14

KESHILLI SINDIKAL I REPARTIT 55 - 70 BUNAVI, KESHILLI SINDIKAL I RRETHIT VLORE - QENDRA E STERVITJES INDIVIDUALE ( REPARTI 5570) BUNAVI - KOMANDA E DOKTRINES DHE E STERVITJES NR. 5001 TIRANE, INSPEKTORIATI SHTETEROR I PUNES

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shkolla e Trupës Bunavi Vlorë dhe Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes nr. 5001 Tiranë, ndaj vendimit Nr. 565 (60-2013-881), datë 25.09.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2

KRUJË

00723/14

SHOQERIA VODAFONE ALBANIA SH.A - BASHKIA FUSHE KRUJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Fushë Krujë, ndaj vendimit Nr.2177, datë 23.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

SHKODËR

00738/14

SIMON MARTINAJ - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME - KOLEC GJELUCI, LLAZAR QESTERI, TONIN MELANORI, ARTUR HATA, DEDE PEMAJ

Prishjen e vendimit Nr.623, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

4

SHKODËR

00671/14

ANTONETA DEDA, GJERGJ DEDA, ALMA TROSHANI, SKENDER TROSHANI, BUKURIJE RAMAJ, FASLI RAMAJ - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT SHKODER - DREJTORIA E PERGJITSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit Nr.613, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

5

VLORË

00808/14

SHOQËRIA “ BIOS” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE E TATIMEVE VLORE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Prishjen e Vendimit Nr.726, datë 19.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

6

FIER

00712/14

SHOQERIA” ARMO” SH.A - DEGA E DOGANES FIER

Prishjen e Vendimit Nr.259, datë 17.12.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

7

SARANDË

00623/14

VENETIK SELIMI - ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË- BASHKIA DELVINE, PETRIT BALLACI, TATJANA ( MATJANE) BALLACI, ROZETA BALLACI, LULJETA BALLACI, ALTIN BALLACI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

8

TIRANË

00755/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT TIRANE - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, MUSTAFA MYRTO, DRITA SHEHU, ARSHIM MYRTO, BASHKIM MYRTO, AQIF MYRTO, RABUSHE MYRTO, TOMORR MYRTO, SALUSHE MYRTO, HYSNI MYRTO - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

9

TIRANË

00648/14

SHOQERIA “ AFA - CO” SH.A - DEGA E TATIM PAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, KOMISIONI I APELIMIT PRANE MISNITRISE SE FINANCAVE

Heq dorë relatori i çështjes, për shkak se ka pengesë ligjore.

10

GJYKATA E LARTË

00229/18

Kërkues: BANKA E SHQIPËRISË

Paditës: Ardian FULLANI

I Paditur: Banka e Shqipërisë

Sqarim dhe interpretim vendimi

A.DVORANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje, për shkak të mosformimit të trupës gjykuese.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 19 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANE

03141/14

BUJAR QIRAXHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 19 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

12

SHKODER

01350/18

ALBANO ÇEPELE - KESHILLI I LARTE I DREJTESISE, ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQËSOR, GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODER

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1552 ( 80-2018-1575) date 25.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

13

VLORË

01373/18

SHOQERIA TREGETARE “ GRANT CONSTRUCTION” SH.P.K - XHELADIN MALAJ, në cilësin e Kryetarit të Komunës Levan Fier

Çështja objekt shqyrtimi shtyhet dhe do të gjykohet si rekurs sipas radhës, pasi është ndjekur rruga normale ligjore dhe jo si ankim i veçantë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte