PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

2203/15

ENGJELL TURKU -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE BERAT, ZYRA VENDORE E AVOKATIT TE SHTETIT VLORE

XH. ZAGANJORI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

2

TIRANE

01584/15

SHOQERIA ''APEX - AL'' SH.P.K -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Apex – Al” sh.a, kundër vendimit nr. 4512, datë 17.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

DURRES

01847/15

SHOQERIA ''ORTI'' SH.P.K -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANE

02003/15

SHOQERIA "STEFANI AND CO" SH.A -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE dhe DEGA E DOGANES TIRANE

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

5

VLORE

02025/15

LLUKE QIRICI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Lluke Qirici, kundër vendimit nr. 4276, datë 20.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

PUKE

1171/15

SHOQERIA "DODA" SH.P.K Kundër. DREJTORIA APELIMIT TATIMOR dhe DREJTORI RAJONALE TATIMORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, kundër vendimit nr. 4049, datë 04.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

BERAT

03605/14

TEFTA MJEKRA -. BASHKIA COROVODE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 853, datë 14.05.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

8

SHKODER

00580/15

SHOQERIA "AGRIPRO" SH.P.K -. DREJTORI RAJONALE TATIMORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, kundër vendimit nr. 2849, datë 08.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

01689/15

SHOQERIA ''SIAC'' SH.P.K -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

‘’

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

TIRANE

02237/15

SHOQERIA "TECNIMONT" SPA, DEGA NE SHQIPERI -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Seanca gjyqësore (dhomë këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 19 QERSHOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANE

01347/18

GANI LAMI - AGJENCIA PER TRAJTIMIN E PRONAVE

Xh.Zaganjori

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1239 ( 80-2018 -1271), datë 06.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte