REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 17 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ELBASAN

03174/14

DYLBER DERMYSHI- KOMUNA KODOVJAT, GRAMSH

A.THANZA

Mospranimin e rekursit të të paditurit Komuna Kodovjat, Gramsh, kundër vendimit nr.1078, datë 26.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit.

 

2

GJIROKASTËR

03968/14

ALIM ALIKO - AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT, DREJTORIA E PERGJTHSHME, DEGA RAJONALE GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit të paditësit Alim Aliko , kundër vendimit nr.2955, datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

3

TIRANE

00031/18

THANAS RUMNICI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, MINISTRIA E DREJTESISE

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit për nr. 2087 datë 13.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

TIRANË

02189/17

ERDI PRIFTI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Mospranimin e rekursit të paditësit Erdi Prifti , kundër vendimit nr. 2480, datë 23.10.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5

TIRANE

02019/17

SPARTAK TURANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane kundër vendimit nr. 219, datë 31.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6

TIRANE

03515/17

SHOQERIA "AK-CON" SH.P.K. - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE, AVOKATURA E SHTETIT

A.THANZA

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, për vendimin nr. 2825, datë 23.12.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7

TIRANE

02054/17

PERLAT CULLHAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT VLORE

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, për vendimin nr. 300, datë 16.02.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8

TIRANE

02050/17

SHOQERIA "STEFANI & CO" SH.A - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit për vendimin nr. 2829, datë 03.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

TIRANE

02308/17

LIRI LEKA - SKENDER LEKA, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE - BARIJE GANO, IDAJETE XHAJA

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

TIRANE

03353/17

SHOQËRIA "ITALBA ASFALT" SH.P.K - KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, për vendimin nr. 542 datë 05.03.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11

TIRANË

02292/17

SHOQERIA “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mosshqyrtimin e kundërrekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “A.E.Distribution” sh.p.k., për rekursin paraqitur për vendimin nr. 169, date 25.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

12

TIRANË

02078/17

SHOQERIA “ R&T” SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, NJËSIA E TATIM-PAGUESVE TE MËDHENJ TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë, për vendimin nr. 1266, datë 02.06.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

13

TIRANË

00380/18

ASTRIT KONDAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË

Rekurs i Vonuar

Mosshqyrtimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë për vendimin nr. 2221 datë 28.09.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte