REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 17.04.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 17 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇE

00996/14

ELSA KARAGJOZI - SHKOLLA E MESME “IRAKLI TEROVA” KORÇE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 562, datë 18.12.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

2

TIRANE

01112/14

AVOKATURA E SHTETIT - AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE, ELIDA FRAKULLA, ZAKIJE HOXHA, REFIE HOXHA, PARID HOXHA, LILITA HOXHA, VELO HOXHA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJSTHME FIER

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

3

TIRANE

01090/14

AVOKATURA E SHTETIT - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE, MIHAL KAÇI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME GJIROKASTER

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

4

KUKES

02772/14

NAZIR DEMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hazir Dema, ndaj vendimit nr. 196, datë 13.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANE

02709/14

PETRIT SADAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E I.S.SH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Petrit Sadaj, ndaj vendimit nr. 83, datë 28.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

DURRES

02796/14

SHOQERIA “ ERGER” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE TIRANE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

7

DURRES

02660/14

RISLEM ERTASH - DREJTORIA E PERGJITHSHME E AKU TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E AUTORITETIT KOMBETAR, DEGA DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Rislem Ertash, ndaj vendimit nr. 1347, datë 15.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë .

8

DURRES

02771/14

HYSEN NEZIRI - QENDRA SPITALORE “ XHAFER KONGOLI ELBASAN”

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hysen Neziri, ndaj vendimit nr. 1337, datë 14.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

DURRES

02747/14

LIRIM BEQO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

LUSHNJE

00502/14

TRIFON SHANI - BASHKIA LUSHNJE, SHIRE TAULLAU, SHOQERIA “ ER - AR” SH.P.K

Prishjen e vendimit nr. 734 ( 60-2013-1170), datë 19.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për gjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 17 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

GJIROKASTËR

00775/18

SUBJEKTI “ FATMIRA FEJZULLA” - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

A.DVORANI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 358, datë 30.06.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër .

12

TIRANË

00739/18

MAJLINDA KOTARJA - INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETSOR, DEGA RAJONALE E QARKUT TIRANE PRANE MINISTRISE SE SHENDETSISE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 578, datë 21.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë .

13

DURRËS

00776/18

MEHDI MUSTA, SHADIJE MUSTA - BASHKIA DURRES, I.N.U PRANE BASHKISE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 579 ( 10- 2015 - 1329), datë 08.06.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim po asaj gjykate, si kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte