PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 17 KORRIK 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03370/14

BANKA KOMBETARE TREGETARE SH.A - ZYRA E QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

2

FIER

03378/14

ALFRED SHPERDHEJA - BASHKIA PATOS

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

3

TIRANË

03284/14

ILIR FOTI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

TIRANE - “ ABAU” SH.P.K, “ GENER 2” SH.P.K

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

4

TIRANE

03285/14

MARTIN PERNOJ - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

5

DURRËS

03398/14

SHOQERIA TREGTARE “ ELITA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

6

TIRANË

03475/14

MARSELA THANASI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

7

SHKODËR

03429/14

AGOSTIN SMAKAJ - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK VENDOR, BASHKIA KOPLIK

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

8

DURRËS

03464/14

SHOQERIA “ JORK” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

9

GJYKATA E LARTË

00229/18

Kërkues: BANKA E SHQIPËRISË

Paditës: Ardian FULLANI

I Paditur: Banka e Shqipërisë

Sqarim dhe interpretim vendimi

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte