REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.01.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 16 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02203/16

ORTAKËRIA BECHTEL ENKA - NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, PRANE DREJTORISE RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

2

TIRANE

02322/17

MIRELA MARTO - MINISTRIA E PUNES, ÇËSHTJEVE SOCIALE E SHANSEVE TE BARABARTA, SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Kombëtar i Punësimit, ndaj vendimit Nr. 2566, datë 24.11.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

TIRANE

02992/17

MIMOZA DANAJ - AKADEMIA E MBROJTJES “ SPIRO MOISIU” TIRANE, KOMANDA E DOKTRINES DHE STERVITJES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes, ndaj vendimit Nr.602, datë 19.03.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

TIRANE

02191/17

PRENG PERDODA - INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE - AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

5

TIRANE

02845/17

VJOLLCA BAKIU - VITA KOJA, ZYRA SHQIPTARE PER TE DREJTEN E AUTORIT

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

6

TIRANË

02279/17

SHOQËRIA “ AE DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Mospranimim e kundër-rekursit.

7

TIRANË

00962/17

AHMET AHMETAJ - MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, ndaj vendimit Nr. 763, datë 06.04.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8

TIRANE

02743/17

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, NDREC TUCI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj Vendimit Nr. 657, datë 21.12.2012 i Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

TIRANE

02081/17

REBI KORKUTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Rebi Korkuti, ndaj Vendimit nr. 2903, datë 10.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

TIRANE

02177/17

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, JAK NIKOLLI

Mospranimim e kundër-rekursit.

11

TIRANE

02848/17

DITURI SHEMA - INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

12

TIRANË

01261/17

NIKOLAOS VEGENAS - QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT TIRANE - VANGJEL XHAMO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi i tretë Vangjel Xhamo

13

TIRANË

01263/17

MUSTAFA TABAKU, ERVEHE TABAKU - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURISE SE PALUAJTSHME, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ndaj vendimit Nr. 2455, datë 17.11.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14

TIRANË

01605/17

SHOQERIA TREGTARE PRIVATE “ DARDANI” SH.P.K - KESHILLI KOMBETAR I RADIOS DHE TELEVIZIONIT, AVOKATURA E SHTETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit Nr. 2021, datë 06.09.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15

TIRANË

02179/17

“ BERALB” SH.A - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE - MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse

“BERALB” sh.a .

16

TIRANË

02052/17

HEKURAN VLADI - MINISTRIA E FINANCAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave, ndaj vendimit Nr. 1429, datë 07.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

17

TIRANË

02072/17

LUAN HASANI - INSTITUTI I SIGURISE USHQIMIT DHE VETERINARISE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurisë Ushqimit dhe Veterinarisë, ndaj vendimit Nr. 535, datë 13.03.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

18

TIRANE

02057/17

HATIXHE TUTAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj Vendimit nr. 146, datë 24.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

19

TIRANE

02847/17

ENTON GJATA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit Nr. 408, datë 29.02.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

20

TIRANE

02278/17

RESHAT HOXHA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT - HAXHIRE BAJRAKTARI, HAMIDE VATHI ( KARAJ), SABRIE DASHI, CAJE VATHI ( KARABASHI), EDMOND VATHI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

21

TIRANE

02277/17

MARK MAKAJ - AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk është administrative.

22

TIRANË

02275/17

ROLAND KOÇI - INSPEKTORATI NDERTIMOR E URBANISTIK KOMBETAR TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, ndaj Vendimit Nr.701, datë 29.03.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 16 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

23

TIRANE

02190/17

SHOQERIA “ JONI 2004” SH.P.K - ZYRA QENDRORE E RREGJITRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 16 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

24

TIRANE

03605/17

HAJRI THACAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 4162, datë 01.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

25

GJIROKASTER

03662/17

KRIS HIDA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 648, datë 07.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit, me tjetër trup gjykues.

26

TIRANE

0000/18

FATOS FORTUZI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 55 ( 86- 2017- 3734), datë 20.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së Apelit Tiranë për vazhdimin e gjykimit, si gjykata kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

27

VLORE

03620/17

UNIVERSITETI “ ISMAIL QEMALI” VLORE - ZYRA PERMBARIMORE PRIVAT YLLI HYSAJ, SHOQERIA SH.R.S.F STAR 07 SH.P.K

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2099, datë 05.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

28

TIRANE

02599/17

SHOQERIA “ STANDARD” SH.P.K - MINISTRIA E ENERGJITIKES DHE INDUSTRISE, SHOQERIA “ KALIVAÇ GREEN ENERGY” SH.P.K, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e ankimit kundër vendimit nr. 2009, datë 11.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

29

TIRANE

03609/17

ARDIAN KUKA - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE FIER ETJ

A.THANZA

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1254, datë 05.10.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

30

TIRANE

03229/17

GEZIM KOPRENCKA - SHOQERIA TRANS ADRIATIK PIPELINE AG - MINISTRIA E ENERGJITIKES DHE INDUSTRISE ETJ

Prishjen e vendimit nr. 662, datë 10.07.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat dhe dërgimin e çështjes asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

31

APEL ADM

03531/17

KRISTINA XHAXHO - ZYRA E GJENDJES CIVILE KOMUNA QENDER, ZYRA E GJENDJES CIVILE PREFEKTURA VLORE

Lënien fuqi të vendimit nr. 456, datë 19.04.2016 i Gjykatës së Apelit Vlorë.

32

DURRES

03553/17

PETRIKA KERE - INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETSOR, DEGA RAJONALE ELBASAN ETJ

Prishjen e vendimit nr. 155(67), datë 01.02.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

33

TIRANE

03228/17

MERITA ELEZI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES

Prishjen e vendimit nr. 582, datë 11.09.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së Apelit Durrës si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

34

GJIROKASTER

03565/17

SHOQERIA “ ADELINA” SH.P.K - DEGA E DOGANES KAKAVIJE, GJIROKASTER, DEGA E DOGANES QAFE BOTE SARANDE

Prishjen e vendimit nr. 625, datë 30.10.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër për nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor për pjesën tjetër të objektit të padisë dhe kthimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

35

TIRANE

03183/17

LILI HILA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES, ( ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE)

Prishjen e vendimit nr. 784, datë 08.04.2015 i Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes Gjykatës së Apelit Vlorë si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

36

TIRANE

03397/17

BLEDAR MERXHO - LIRIJE MERXHO, ALTIN MERXHO, ISH NDERMARRJA KOMUNALE BANESA NR. 2 TIRANE - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3886, datë 04.05.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit të çështjes si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

 

37

TIRANE

03385/17

DONETIN PAPAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit nr. s’ka, datë 10.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

38

ADM APEL

03181/17

YZEIR ZEQO - BASHKIA VLORE, ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE - DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT VLORA 1

Prishjen e vendimit nr. 233, datë 26.02.2015 i Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit të çështjes si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte