REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 17.01.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 16 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02022/15

MIGEN XHELILI -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, MINISTRIA E BRENDSHME

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr. 599 date 11.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

2

VLORE

02010/15

ROVENA ZENELI -DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE, FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier, kundër vendimit nr. 1173 (117), datë 28.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01993/15

ALKETA MAJA -AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, kundër vendimit nr. 1243, datë 03.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

01907/15

ADIVIJE DAFKU -ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër vendimit nr. 819 (44), datë 21.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

ELBASAN

01846/15

ILIR BAJRAMI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paditësit, Ilir Bajrami, kundër vendimit nr. 1646, datë 03.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

01831/15

VLASH CACURRI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paditësit, z. Vlash Cacurri dhe rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 2889, datë 08.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

01827/15

SHKELZEN BYBERI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

TIRANE

01787/15

GENC DRAGONI -AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 550 date 13.03.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues..

9

TIRANE

01771/15

SUL CAKONI -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE dhe MINISTRIA E BUJQESISE ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

‘’

Mospranimin e rekurseve të palëve të paditura, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe Departamenti i Administratës Publike, kundër vendimit nr. 401, datë 03.03.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

GJIROKASTER

01747/15

EDMOND HATIKA -SPITALI RAJONAL GJIROKASTER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Rajonal Gjirokastër, kundër vendimit nr. 1293, datë 04.06.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

01732/16

SHOQERIA "AREDO STONE" SH.P.K. -DEGA E DOGANES KAKAVIJE,

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Aredo Stone” sh.p.k., kundër vendimit nr. 2362 (86-2016-512), datë 20.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

GJIROKASTER

00413/17

SHOQERIA "ILDI" SH.P.K -DEGA E DOGANES "TRE URAT" PERMET

AVOKATURA E SHTETIT

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shoqëria “Ildi” sh.a., kundër vendimit nr. 3168, datë 11.10.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

01881/15

ARBEN MUHO -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

01830/15

GITA PALI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT TIRANE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 826, datë 22.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë por me tjetër trup gjykues

15

TIRANE

01777/15

AZEM DOCI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

AVOKATURA E SHTET

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

KORÇE

01820/15

AREFI ABESHI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 432, datë 04.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

17

TIRANE

00297/15

MATILDA VAKO -DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje

18

TIRANE

00247/17

THEODHOR DEMIRAQI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 1424, datë 10.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

19

TIRANE

00570/17

ISMAIL SULA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3669, datë 07.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

00985/17

SHOQERIA "SHAMO KONSTRUKSION" SH.P.K -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

( HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shamo Konstruksion sh.p.k., kundër Vendimit Nr. 604, datë 16.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

00096/16

HRISTAN NAUMOV -DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE TIRANE, MINISTIA E MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Departamenti i Administratës Publike dhe Ministrisë së Mbrojtjes, kundër Vendimit Nr. 2278, datë 29.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

TIRANE

01411/15

ARJAN HOXHA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, kundër Vendimit Nr. 547, datë 13.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

TIRANE

00789/16

SHOQERIA "ALBANIAN GREEN ENERGY" SH.P.K. dhe
SHOQERIA "BALKAN GREEN ENERGY" SH.P.K.

-AVOKATURA E SHTETITENTI RREGULLATOR I ENERGJISE "ERE",KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A, - ND DYTESOR-MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

( HEQJE DORE NGA REKURSI )

XH ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palëve paditëse, Albanian Green Energy sh.p.k. dhe Balkan Green Energy sh.p.k., kundër vendimit nr. 12 (86-2016-209), datë 08.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

01792/15

JANI ROPI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit Nr. 128, datë 04.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte