PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 14 NËNTOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

04339/14

MUHAMET BERBERI, HAXHIRE LUCA( BERBERI) - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

TIRANË

04292/14

ILDA PEZA- DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ilda Peza, ndaj vendimit nr. 2219, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

SHKODËR

04285/14

JETA SULJA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME - JONUZ RABINI, AMIR HALLUNOVI, MAKBUKE HALLUNOVI, ISLAM HALLUNOVI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

4

APEL ADM

04273/14

ODISE XHELITA - BANKA E SHQIPËRISË

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

5

DURRËS

04261/14

MARILDA KOVI, SHOQËRIA “ DURRËSI 2000” SH.P.K - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA E RREGJISTRIMIT TA PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

6

TIRANË

04257/14

SHOQËRIA “ HYUNDAI AUTO ALBANIA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

7

LEZHË

04239/14

SHOQERIA “ REÇI KGM” SH.P.K - KËSHILLI KOMBËTAR I RADIOS DHE TELEVIZIONIT (AMA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “ Reçi KGM” sh.pk, ndaj vendimit nr. 2313, datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

LEZHË

04235/14

PREFEKTI I QARKUT LEZHË - MARIE MARSHYTI, LIZE UJKA, REGJINA MARSHYTI, KRISTINA MUÇAJ, LENE MARSHYTI - KOMUNA SHENKOLL, ASIM HAMZI, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LEZHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Marie Marshyti, ndaj vendimit nr. 805, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

ADM VLORË

04226/14

SUBJEKTI “ ERIONA KOKONESHI” - DEGA E DOGANES FIER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

SHKODËR

04208/14

A BI ESSE” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE SHKODËR - SHOQËRIA “ EDRA - 06” SH.P.K

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, ndaj vendimit nr. 1390, datë 29.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 14 NËNTOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

VLORË

02520/18

YLLI KARABOLLI - PARKU I UDHËTARVE BASHKIA VLORË

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 1339 Regj.Them, datë 04.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

12

TIRANË

02540/18

PREKË MOLLA - INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT

Prishjen e vendimit nr. 56 (70), datë 29.01.2018 të Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

13

TIRANË

02538/18

ELTON SHEHU - DREJTORIA E ARKIVIT QËNDROR PRANE ISSH LUNDËR TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 6674, datë 23.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

14

DURRËS

02456/18

EDJON IDRIZI - MINISTRIA E DREJTËSISË, INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VËNDIMEVE PENALE ELBASAN ETJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1895 ( 80 - 2018 - 1919), datë 17.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

15

ELBASAN

02527/18

ISTREF NEZHA - DREJTORIA RAJONALE E MIRËMBAJTJES SE RRUGËVE RURALE ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 10-2015-2030/838 datë 05.10.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

16

TIRANË

02528/18

SHOQERIA “ XHORXHI & MEGI” - MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

Prishjen e vendimit nr. 284 ( 80-2018-406), datë 05.02.2018 të Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja funksionale.

17

VLORË

02519/18

SHOQERIA “ JURIMEX KOMMERZ TRASIT GMBH “ SH.P.K - ALBETROL SH.A

Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2018-2679 (708), datë 21.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

18

GJIROKASTER

02535/18

KLODIANA GJONÇA - MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROTJES SOCIALE ETJ

Prishjen e vendimit nr. 20-2018-573/273 datë 21.06.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte