REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 15.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 14 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00593/15

VISELA KASHARI - PREFEKTI QARKUT TIRANE

XH. ZAGANJORI

Ndryshimin e Vendimit Nr. 13, datë 08.01.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe Vendimit Nr. 557, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit pjesërisht në këtë mënyrë:

lënien në fuqi të vendimeve për numrin e pagave si dëmshpërblimin për largimin nga puna.

Masa e dëmshpërblimit të jetë sipas pagës bruto.

2

DURRES

00581/15

ERVIS XHELO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TRANSPORTIT RRUGOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër Vendimit Nr. 4210, datë 17.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

DURRES

00498/15

MILJANA KAZAZI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVET E PALUAJTSHME KAVAJE , ZQRPP TIRANE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 4085, datë 06.11.2014 Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

4

GJIROKASTER

00481/15

VOJSAVA GUGA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 4611, datë 24.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

00395/15

EDMOND FERRUKU - AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Edmond Farruku, dhe të palës së paditur Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore, kundër Vendimit nr. 3004, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

00352/15

DRIVALT KAPXHIU - AGJENSIA PER MBROJTJEN E KONSUMATORIT, BASHKAI TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkia Tiranë, kundër Vendimit Nr. 3007, datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00694/15

ARJAN ISMAILISUFAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 3597, datë 01.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

00669/15

DRITAN PALNIKAJ - AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave, kundër Vendimit Nr. 3135, datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

DIBER

00654/15

BEHAR SULEJMANI - SHERBIMI I KONTROLLIT TE BRENDSHEM (SH.K.B), PRANE MINISTRISE SE BRENDSHME TIRANE

‘’

Kalimin ne seance gjyqësore ne prani te palëve

10

VLORE

0603/15

PELLUMB BEQIRI - DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR BERAT

‘’

Mospranimin e rekursit të Drejtorisë së Shërbimit Pyjor Berat ndaj Vendimit Nr. 3621, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

11

TIRANE

00319/14

SHOQERIA “CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURGER/TIRANA - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte