REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 14 NENTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00870/15

ADEM DAKOLI DHE YMER DAKOLI - MINISTRIA E FINANCAVE DHE AGJENSIA E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT DHE PASTRIMIT TË PARAVE, MINISTRIA E FINANCAVE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr. 3555 date 29.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

2

TIRANË

01397/15

SHOQËRIA "ALB-MILLENIUM" SH.P.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE DHE BASHKIA TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 4554 date 19.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çeshtje sper rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

3

TIRANË

00255/15

SHOQËRIA "ARMO" SH.A - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PATENTAVE DHE MARKAVE DHE XHEVAHIR ZIFLE

‘’

Lënien ne fuqi te vendimit nr. 2765 date 03.07.2014 te Gjykatës Administrative et Apelit.

4

TIRANË

03046/14

MERQEZ GAXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

A.DVORANI

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte

5

VLORË

03584/14

EDMOND VESHAJ - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVË TË PALUAJTSHME VLORË

Prishjen vendimit nr. 1303 date 10.04.2014 te Gjykatës Administrative et Apelit dhe te vendimit nr. 1699 date 27.06.2013 te Gjykatës se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Vlore.

6

TIRANË

04416/14

ERJON PAPAGJONI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Prishjen e vendimit nr. 2168 date 03.06.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte